СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
 
В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Прочети повече...

 

Община Вълчи дол първа подаде за безвъзмездно финансиране пореден инфраструктурен проект

Първият постъпил проект след одобряване на Стратегията на МИГ „Възход“ е на Община Вълчи дол.  

Общината кандидатства с разработен проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище  „Свети Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ по открита от Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Прочети повече...

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет...

Прочети повече...

Актуализиран бюджет.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с подобряване на събираемостта на местните данъци и такси и неданъчни приходи и наличието на партиди на починали лица в информационния масив на данъчнозадължените лица, Ви уведомяваме, че Община Вълчи дол, Дирекция“МДТНП“ предприема действия за...

Прочети повече...

 

ОБЯВА

На основание чл.66, ал.1 и ал. 2 и чл.69, ал.1,т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становище по Доклада от Кмета на община Вълчи дол, относно Приемане на план- сметка за 2019 година за разходите за дейностите, както следва...

Прочети повече...

Доклад...

Приложения...

 

ГРАФИК ЗА СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО

Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и извозването в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2019 г„ както следва...

Прочети повече...

 

Ръководството на Община Вълчи дол награди ученици, предотвратили разрастването на пожар

 

Заместник-кметовете на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов и Преслав Петров поканиха на среща-разговор ученици от СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол и наградиха децата, които са и участници в младежките противопожарни отряди  „Млад огнеборец” за бързата им и своевременна реакция за предотвратяването на пожар.

 

На 24 септември е възникнал пожар на десетки мерки от горския масив до градски стадион „Петко Сираков” в град Вълчи дол. Благодарение на бързото съобщаване за пожара от децата на телефон 112 и на това, че те са обърнали внимание, че нещо гори, ориентирали са се в обстановката и незабавно са позвънили на телефона за спешни случаи, е предотвратено разрастването на пожара в горския масив, който можеше да причини икономически щети и притеснение сред населението.

 

Благодарствено писмо до Общинска администрация изпрати началника на РСПБЗН – Вълчи дол Ивайло Тодоров: „Лично от свое име и от името на служителите на РСПБЗН – Вълчи дол Ви молим да приемете нашата искрена благодарност за средствата, които осигурихте за децата, за усилията, които положихте заедно с нас за тях във връзка с провеждане на състезанието „Млад огнеборец”. Специални благодарности на заместник-кмета Димитър Тодоров, който през цялото време бе във връзка с нас и значително допринесе за прекрасната организация относно придружаване на отборите за мероприятието „Млад огнеборец” и цялостното протичане на състезанието по възможно най-добър начин” – пише в поздравителния адрес.

 

По-рано през годината Община Вълчи дол осигури 3000 лева финансова подкрепа за закупуване на екипировка на децата и изграждане на необходимите съоръжения за безпроблемното протичане на мероприятието „Млад огнеборец”, отчитайки факта, че именно чрез подобни мероприятие се изграждат навици у подрастващите за защита от бедствия и пожари.

 

Ръководството на Община Вълчи дол награди ученици, предотвратили разрастването на пожар

 

Заместник-кметовете на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов и Преслав Петров поканиха на среща-разговор ученици от СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол и наградиха децата, които са и участници в младежките противопожарни отряди  „Млад огнеборец” за бързата им и своевременна реакция за предотвратяването на пожар.

Прочети повече...

 

Допълнителна информация