О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

2.      Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здраветочрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

Ø  ЛОГОПЕД                      Покана;    Автобиография;

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР         Покана;    Автобиография;

Ø  МЕДИАТОР                    Покана;    Автобиография;

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 25.10.2019г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оbа_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

·           Събеседване;

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 Прочети повече...

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Ново специализирано оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол

На 09.10.2019 се сдоби с ново кухненско оборудване по проект  „Закупуване на специализирано кухненско  оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж  гр. Вълчи дол „   финансиран от Фонд „Социална закрила „

Прочети повече...

 


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

     

Списък на класираните кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.10.2019г. от  10:30 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1 Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. октомври 2019г.

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Определя дата, място и час за провеждане на интервю с допуснатия кандидат за ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата и час за провеждане на интервюто – 08.10.2019 г. от 10:00 часа.

Място за провеждане на интервюто – град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, сградата на общинска администрация, етаж първи, Заседателна зала.

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол -  www.valchidol-bg.com.

Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община Вълчи дол, пред сградата на общинска администрация Вълчи дол.

 

Нина Белева — Ръководител проект      

Списък на допуснатите кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Нова придобивка

На 01.10.2019 Георги Тронков -Кмет на Община Вълчи дол за мандат 2017-2019 год. и кандидат за кмет от ПП Герб връчи ключове за новата ловна хижа на Сдружението на ЛРД- Вълчи дол в представлявана от г-н Илия Ганчев. На събитието присъстваха инж.Васил Василев председател на УН на НЛРС в България , инж.Радостин Желязков - директор на ДГС- гр.Суворово , Иван Николов ръководител и главен специалист по лова при ЛРД- Вълчи дол , Димитър Тодоров - председател на ПП Герб - за община Вълчи дол ,ВрИД Кмет на ОБщина ВЪлчи дол- Костадинка Петкова. В присъствието на много гости и членове на ЛРД- Вълчи дол , бе извършен тържествен водосвет, деца от танцов състав "Пламъче "- при НЧ "Димитър Благоев-1907 "-гр.Вълчи дол - поздравиха гостите. Инж Васил Василев поздрави ЛРД- Вълчи дол с новата придобивка , изказа благодарността си , че Общинска администрация Вълчи дол и Ловно-рибарското сдружение работят "ръка за ръка " и използва възможността да поздрави и награди Иван Николов за годините всеотдайна работа, като му връчи грамота и благодарности от името на УС на НЛРС.

 

 

 

   

 

 

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

срок за подаване на документи - от 02.10.2019 г. до 04.10.2019 г. включително.

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

1.      Медицински специалист на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.

1.1.                  Основни функции:

-    Събира и предоставя здравна информация на потребителите;

-    Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;

-    Диагностични изследвания на потребителите на социалната услуга, назначени от лекар, които не се финансират от НЗОК;

-   Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;

-    Извършва манипулации, лечебни процедури, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и др.;

-   Текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания в дома на потребителя;

-    Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата;

- Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

1.2.                 Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

-    Да не са осъждани;

-   Образователна степен — висше, професионален бакалавър, полувисше;

-    Специалност - „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;

-    Професионален опит - 1 година в сферата на здравеопазването;

-    Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

-    Допълнителни квалификации са предимство.

_ 

■ специфични изисквания:

-    Компютьрна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-    Умения за работа в екип.

II.      РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

2.1.     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-                      писмено заявление за участие – по образец;

-                      лична карта (за справка);

-                      служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-                      служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);

-                      документ за завършено образование;

-                      копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;

-                      декларация за обработка на лични данни -по образец;

-                      други документи.

2.2.                     Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

2.3.                    Подборът протича в два етапа:

1.         проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;

2.         Интервю, с цел да установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Вълчи дол www.valchidol-bg.com, както и на информационното табло на Община Вълчи дол, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на сайта на община Вълчи дол и на информационното табло на общината.

За допълнителна информация:

Нина Белева — Ръководител проект

 

Заявление мед специалист;

Декларация лични данни;

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Разяснителна кампания

 

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация относно изборите.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба за съдействие за разпространение на видео клиповете и банерите на ЦИК като ги публикувате на интернет страницата на съответната община.

Видео клиповете и банерите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания'*:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

 

Допълнителна информация