ОБЯВА

от 25.06.2019 г. до 05.07.2019 г. включително е отворен първи прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект

BG05M90P001-2.040-0024-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

Прочети повече...

Декларация за лични данни потребителите;

Декларация за ползване социални услуги;

Заявление;

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Допълнителна информация