ЗАПОВЕД № РД 19 7766-86 / 02.04.2019 г.

СТОЯН ПАСЕН - Областен управител на област с административен център Парна

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, е цел осигуряване можарнага безопасност, предотвратяването и race нето на пожари в горските територии. Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 64. ад. I, т. I и т.6 от Закона за зашита при бедствия и в изпълнение па чл. 32. ал.1 от Закона за администрацията...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация