ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК

по изпълнение на проект  „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГСв с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”

 

Договора за Безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-3.002-0009-C01относно изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, финансиран по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020 г. се сключи на 21.12.2016г.

Към настоящия момент са проведени процедури по Закона за обществени поръчки ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПРЕДМЕТ:„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ" ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС3 “РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване” и Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане”и „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ"ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС3 “РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Предстои сключване на договорите с избраните изпълнители.

 

Ръководител на проекта

Диана Великова

Допълнителна информация