Община Вълчи дол спечели  проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”.  На 01.07.2013 година Кмета на община Вълчи дол– инж.Пенка Йорданова е поканена да подпише договор по проекта,  като дейностите по реализирането му ще започнат от 15.07.2013 година до 31.12.2013 година.От услугата в Община Вълчи дол ще се възползват общо 82 потребителя, които отговарят на условията за целева група по проекта: лица / деца и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, членове на  многодетни семейства, сираци, самотни родители, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст/; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудовата дейност и скитащи и бездомни деца и лица. Желаещите да ползват услугата ще подават заявления в сградата на община Вълчи дол  от 01.07-2013 година до 10.07.2013 година.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Вълчи дол и Дирекция „Социално подпомагане” –Вълчи дол  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария”, съгласно Методика за обхват, ред и условия за финансиране на проектни предложения за разкриване на „Обществени трапезарии” в срок до 12.07.2013 година. В периода до 31 декември 2013г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд по домовете, включващ: супа, основно ястие и хляб от служителите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол.

Additional information