ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ДОБФП) по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация