3 А П О В Е Д №1022/22.10.2020 г.

На основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМС МА. чл.63 и чл.63 в от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па C4)V1I)-19 па територията на страната и обявения с Решение от 25.09.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД 01    609/21.10.2020 т. на Министъра на здравеопазването
В».. 1чн дол
I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол. считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1.    Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работите помещения, както следва...

Прочети повече...

Допълнителна информация