ЗАПОВЕД № 908/01.10.2016 г.

На основание чл.44. ал.1, т. 1 и an. 2 от ЗМСМА. чл.63 и чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана е разпространението на C’OVII)-19 на територията на страната и обявения е Решение от 25.09.2020 I. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД 01    549/30.09 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, счи тано ог 01 октомври 2020 i. до 30 ноември 2020 i

1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да ее провежда! в съответствие е изготвените от МОН и M3 Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на М( )11.

2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални. организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност, при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра, при условията на т.9.

3. Центровете за подкрепа на личностното развитие да възобновят своите занимания в съответствие е изготвените от МОИ и M3 Насоки за работа на центровете за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. публикувани на интернет страницата на МОН.

4. Копгресно-конференши мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена /диетанционна форма/, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при условията на т.9.

5. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина. сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство/ могат да ее организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от обшия им капацитет па закрито и открито /в т.ч. в читалища кул турни домове, частни обекти, военни клубове и др./. при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при условията на т.9.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито да се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания па открито се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата не-иовсче oi 50%. настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при условията на т.9. 11ри провеждане па спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване па физическа дистанция от 1.5 метра, при заетост па местата не-повече от 50% и при условията на г.9.

7. Групови празненства на открито и закрито /в т.ч. сватби, кръщенета и др./, да се организират при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра. при условията на т.9.

8. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията, при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждаг при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД - 01 - 548 от 30.09.2020 г.
Контролъ! на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол. училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалнага интернет страница ца общината, да се постави па Информациоппото габло пред Общинска администрация Вълчи дол. да се постави па всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

Кмет па Община Кълча дол

Допълнителна информация