ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Вълчи дол на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Вълчи дол, при следните параметри:

 

·        Размер на дълга – до 700 000 /седемстотинхиляди/ лева.

 ·         Валута на дълга - лева

 ·          Цел/предназначениеРефинансиране на съществуващ дълг (текущия овърдрафт кредит).     

 ·         Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.

 ·         Срок на дълга – до 5 години.

 ·         Начин на обезпечение на кредита – особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Вълчи дол, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Вълчи дол, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква “б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Вълчи дол, като настоящите и бъдещи вземания за наличностите по сметката също са обект на особения залог.

 

Обсъждането ще се проведе

  на 09.10.2020 г. от 14:00 часа

 в Заседателната зала в сградата на Община Вълчи дол.

 

 

 

Георги Тронков

 

Кмет на Община Вълчи дол

 

Допълнителна информация