ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2019 ГОДИНА

 

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

 

        На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кактои чл.34, ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Община Вълчи дол отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година. Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

 

Материалите за обсъждане са  публикувани на официалния сайт на Община Вълчи дол.

 

Обсъждането ще се проведе на  22.06.2020г. в заседателната зала, в сградата на Общинска администрация -гр.Вълчи дол, от 10:00 часа. На електронен адрес oba_valchidol.fsd@mail.bg до 19.06.2020г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

 

Допълнителна информация