П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 19.06.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...

 

Първа копка на басейна

На 15.06.2018 г., в присъствието на представители на ръководството на Общински съвет и Общинска администрация -  Вълчи дол, се откри строителната площадка. Обектът е финансиран от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2018 и съфинансиран със средства на Община Вълчи дол. Спортната база е разположена в имотa на градския стадион „Петко Сираков“ в гр. Вълчи Дол.

Прочети повече...                  Виж снимки...

 

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2017 ГОДИНА

 

Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-жа  Яна Михалева  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2017 година .

Обсъждането ще се проведе на 21.06.2018г. от 13.00 часа в заседателната  зала на  общината.

 Доклад;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 13.06.2018 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията...

Прочети повече...

MИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ОБЛАСТИ А ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ГР. ВАРНА

3 A II O В Е Д
№ РД 18-10-211 rp.Bapna, 17.05.2018 r.

На основание чл.19, ал.9 и ал.4, т.4 от Закона за администрацията, чл.З, ад.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с писмо изх.№ 91-614/09.05.2018 г. на директора на дирекция „Сигурност” на МЗХГ, наш вх.№ РД-0 5-761-(1)/16.05.2018 г., е цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и горските територии, земеделската продукция и сгради, и спазването па правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, съгласио Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г...

  Прочети повече...

 

 

Откриване на паметна плоча на Христо Ботев в село Щипско

 

В Деня на Ботев, паметна плоча на великия българин, поет, публицист, общественик и революционер – Христо Ботев бе открита в село Щипско, община Вълчи дол.

Прочети повече...                 Виж снимки...

 

 

 

ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

Денят на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май бе отбелязан тържествено в град Вълчи дол.

Празничната програма започна в 10:00 часа в двора на Средно училище „Васил Левски” във Вълчи дол...

 

Прочети повече...             Виж снимки...

ПРОТОКОЛ

от работа на комисия назначена със Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол


Днес,21.05.2018г. в изпълнение на Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол се проведе заседание на Комисия за извършване на проверка за съответствие на постъпилите заявления за проявен интерес с обявените изисквания на процедурата на Община Вълчи дол за избор на партньорски организации за изпълнение на интегриран проект ВО05М9ОР001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 1,финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация