ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на правомощията ми , съгл.чл.44,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.91 от Изборния кодекс, имам удоволствието да Ви поканя на 18.04.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-I етаж...

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № РД 19 7766-86 / 02.04.2019 г.

СТОЯН ПАСЕН - Областен управител на област с административен център Парна

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, е цел осигуряване можарнага безопасност, предотвратяването и race нето на пожари в горските територии. Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 64. ад. I, т. I и т.6 от Закона за зашита при бедствия и в изпълнение па чл. 32. ал.1 от Закона за администрацията...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Приложено Ви изпращам съобщение относно насрочена дата за провеждане на консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район – Варна.
 
 
С уважение,
Областен управител на област Варна
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.04.2019г от 13:00 ч. в заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе семинар на следната тема  Условия за финансиране по ПРСР 2014-2020г и оснвно по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства"

 

Ще бъде изнесена и презнтация от ОИЦ Варна за работа в системата на ИСУН 2020.

 

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв. От началото на първия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за преминаване на професионални обучения. Получените заявления за включване в обучения за повишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности към момента са 51 680, 57% от които са подадени по електронен път.

Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по проект „Ваучери за заети лица” е в размер на близо 19 млн. лв., като се очаква с планираните средства още 30 000 заети лица да повишават квалификацията си.

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч., както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

 

 

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани, че на 29.03.2019 г. от 10.00 - 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров" 15, Клуб на инвалида, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество. Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.


Орлин Кисьов /Регионален представител на КЗД- Варна/

Тел. 052/600764 GSM: 0876264473

 

Фонд „Социални закрила”

Фонд „Социална закрила" финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

-предоставяне на нов вид социални услуги в общността:

-подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база:

-подобряване условията на живот на лица в риск;

-деинституционализация на социалните услуги;

-подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.

Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години - след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.

Юридически лица. физически лица. регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.

- Допустими максимални стойности, за финансиране на проект от ФСЗ (съгласно чл. 12 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“ средствата, отпуснати по определен проект не могат да надвишават 10% от общата сума на финансовите средства, утвърдени в бюджета на фонд „Социална закрила” по съответния параграф за текущата година), както следва:

- за проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане - 27 000 лв. от ФСЗ (90 %): собствен принос - 3000 :ш. (10%). Общ бюджет - 30 000 :ш.;


- за проекти в областта на социалното подпомагане и социални услуги, извършвани от доставчици на социални услуги - 30 000 лв. от ФСЗ (90%): собствен принос - 3333 лв. (10%). Общ бюджет - 33 333 лв..

- за проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане -    6 000 лв. от ФСЗ (90%) : собствен принос - 666 лв. (10%). Обш бюджет - 6 666 :ie.:

Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила" взема решение за финансиране или отказ на проекта.

За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.

Срокът за подаване на проектни предложения е, както следва:

С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година. Срокът за кандидатстване:

• С проекти за социални услуги и за реализиране на мероприятия е до 31 май,

• С проекти за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане до 30 април на бюджетната година.

Методика;

За повече информация щракнете тук.

 

Допълнителна информация