СЪОБЩЕНИЕ

На 24.02.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. февруари 2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

                                                                                                                                          

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

 

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

 

 

1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 

 

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

 

 

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР

 

 

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16.00 ч. на 10.02.2021г.

 

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

 

Документите могат да се изпращат:

 

-                      по електронен път на адрес: оbа_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

 

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

 

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

 

·           Събеседване;

 

 

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

 

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

 

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

 

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

 

Автобиография.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Рехабилитатор/кинезитерапевт) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.      Основни изисквания

          да са физически лица;

          да имат висше образование - завършена образователна степен професионален бакалавър,магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;

         да имат опит в директна работа е деца;

          да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

         да притежават компютърна грамотност;

         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

         да не са в конфликт на интереси;

         да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея”   на

община Вълчи дол

1.2.      Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

          да имат практически опит в работа с деца с увреждания;

          да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

2.       Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят/представят професионална биография с приложени изискуеми документи в т. 1, не по-късно от 16.00 ч. на 10.02.2019г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оЬа Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

Автобиография.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Рехабилитатор/кинезитерапевт) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”...

  Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

Автобиография.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков, кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Вълчи дол за 2021 година

 

            Обсъждането ще се проведе на 05.02.2021г. от 13:30 часа, в заседателната зала на общината.

Приложения.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

О Б Я В Я В А,

 

че от 26.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 

 

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 

 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 

 

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 

·         Заявление-декларация /по образец/;

 

·         Документ за самоличност (за справка);

 

·         Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

 

·         Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

 

 

 

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

 

 

Заявяванетоот кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 26.01.2021 г. в Информационен център (Деловодство), в сградата на Община Вълчи дол, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел. 0878 68 45 42 или на мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Вълчи дол на адрес: www.valchidol-bg.com

 

 

 

За допълнителна информация тел. 0878 68 45 42 – Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ в Община Вълчи дол.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ;

 

Допълнителна информация