Брестак

 

 

 


 

ПУП-ПЗ за ПИ №06416.105.6 на КККР на с.Брестак                                                                       

 

 

 

ПУП-ПЗ за ПИ №06416.112.3 по КК на с.Брестак                                                           

 

 

 

  ПУП-ПЗ за ПИ №06416.90.11 по КК на с.Брестак                                                                

 

 


 

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №06416.103.52,образувам чрез сливане на ПИ №06416.103.39 и ПИ №06416.103.40,стопански двор по КККР                                                                  

 

 

 

  ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-535,КВ.30 по плана на с.Брестак                                                              

 

 

 

Допълнителна информация