ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С ОДОБРЕНИ НОВИ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА

 

Екипът на Общината разработи 18 проекта, с които кандидатства за финансиране в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” НА МОСВ, ПУДООС.

 

През 2021 г. МОСВ и ПУДООС  за поредна година проведе конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Одобрените четири проекта на Община Вълчи дол са от изключително значение, защото изпълнението им е свързано с реализиране на цялостната визия за развитието й в мандат 2019-2023 г..

 

C В град Вълчи дол през 2021 г. ще се изпълни одобрения проект „Обособяване на детски кът сред природата“ на стойност  15 643,14 лв., в т.ч. 9 915,60 лв. от ПУДООС. Този детски кът  ще се обособи в Спортен комплекс „Петко Сираков“ гр. Вълчи дол, където се намира градския стадион; разкрития през 2019 г. градски басейн, игрище за плажен волейбол и външния бар. Благодарение на ПРОЕКТ „Красива България”2018 и съфинансиране от Общината е обновена и сградата на съблекалнята на стадион „Петко Сираков”; изградена е и нова алейна мрежа от подходяща трайна настилка с модерно парково осветление. Желанието на Община Вълчи дол е комплексът да се превърне в желано място за спорт, срещи и отдих за жителите и гостите на град Вълчи дол, което се допълва с изпълнение на новия проект  за най-малките жители на Общината „Обособяване на детски кът сред природата“. Детския кът по този проект ще осигури петоъгълна беседка, детска беседка с маса и пейки, комбинирано детско съоръжение -2 бр., детска люлка – 2 бр., пясъчник -2 бр., въртележка, „клатушка“, паркови пейки-2 бр., кошчета за разделно събиране на отпадъци. Целия детски кът ще бъде ограден с храстовидна ограда, за да се вгради в този великолепен парк, но и да гарантира сигурността на малките посетители, любители на спортните игри и занимания сред прекрасната природа и чистия въздух.

 

C В с. Бояна, община Вълчи дол ще изгради кът за отдих и детска площадка по одобрения проект „Слънчева Бояна“ на стойност 9 974,00 лв.. Важно е да се отбележи, че благодарение на този проект за първи път в с. Бояна ще се изгради озеленена детска площадка с беседка - петоъгълна, пързалка, люлка- 2бр., катерушка, пейки- 2бр., кошчета за разделно събиране на отпадъци и пясъчник. За опазване на малките палавници е предвидено закупуване и монтиране на ограда, която ще обхване цялата детска площадка и предвидените по проекта озеленителни мероприятия.

 

C В с. Стефан Караджа, община Вълчи дол функционира Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство. През 2019 г. Общината приключи изпълнение на финансиран по ОП „Региони в растеж“ проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС“, като  извърши цялостно обновяване на учебното заведение, осигури обществено достъпна среда, изгради външна площадка за футбол, волейбол и баскетбол на учениците; закупи пълно обзавеждане и оборудване, за да осигури качествен образователен процес, но  и към настоящия момент училището не разполага с физкултурен салон. С изпълнение на сега спечеления проект „Зона за отдих и фитнес на открито“ на стойност 4 970,00 лв.ще сезакупят и монтират три вида фитнес уреди за открито. Зоната за отдих и фитнес на открито ще се обособи в двора на училището, чрез специални озеленителни мероприятия.

 

C В гр. Вълчи дол се намира Средно училище "Васил Левски". На 09.03.2020г. започна изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски““, финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони. С реализация на проекта ще се извърши основен ремонт и реконструкция, подобряване на материално-техническата база, подмяната на част от оборудването и обзавеждането на учебното заведение. Изпълнението на новоспечеления проект „Ние сред природата – спорт и отдих в училищния двор“ на стойност 5 000,00 лв., допълва и надгражда предходния проект, финансиран от ПРСР.

 

Ние работим за цялостна визия за разрешаване на социално-икономически проблеми на Община Вълчи дол. В стратегията ни за ефективно местно икономическо развитие е заложено сътрудничество с местната общност, неправителствени организации и предприемачи, които са неразделна част от подкрепилите кандидатстването ни и изпълнението на спечелените проекти, финансирани от националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” на МОСВ и ПУДООС.

 

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С ОДОБРЕНИ НОВИ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА

 

Екипът на Общината разработи 18 проекта, с които кандидатства за финансиране в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” НА МОСВ, ПУДООС.

 

През 2021 г. МОСВ и ПУДООС  за поредна година проведе конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Одобрените четири проекта на Община Вълчи дол са от изключително значение, защото изпълнението им е свързано с реализиране на цялостната визия за развитието й в мандат 2019-2023 г..

Прочети повече...

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ДОБФП) по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., Ви информирам, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 08.03.2021 г., когато ще бъде изготвен и Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

 

Церемонията ще се състои в гр. Вълчи дол, ул. „Христо Ботев“ (пред сградата на Културен дом) от 11:00 часа., с което ще стартира строителството по ДОБФП BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 28.11.2019 г.

 

Проект: „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“

Главна цел: Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, в които се предоставят обществени услуги на община Вълчи дол, чрез реконструкция на Културен дом с изпълнение на мерки за енергийна  ефективност и социално – икономическо развитие на община Вълчи дол чрез намаляване на бедността, социално приобщаване и подобряване качеството на живот. 

 

Бенефициент: Община Вълчи дол

Обща стойност: 487 345.19 лв., от които 414 243.41 лв. европейско съфинансиране и 73 101.78 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.11.2019 г.

Край: 28.11.2022 г.

 

Изпълнител: „БГ ЛЕНД-КО“ АД

Проектант и АН: „НЮАРХ“ ООД

СН: „СТРОЙНАДЗОР“ ООД           

 

С уважение,

Георги Тронков

Кмет на Община Вълчи дол


--------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------

Проект  „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ДОБФП) по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.02.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. февруари 2021г.

 

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Днес, на 3 март, честваме Националния празник на Република България!

Честваме 143 години от Освобождението от османско робство!

 

Днес свеждаме глави и се прекланяме пред титаничния подвиг на цял един народ!

 Хиляди знайни и незнайни герои пожертваха себе си в името на родината! И го направиха без да искат нищо в замяна… Направиха го за всички нас, поколенията след тях! Загинаха в името на България с едничката мисъл за свобода!

Връщайки се назад във времето, поглеждайки към делата, идеите и идеалите им, ние сме длъжни да вземем пример – пример по родолюбие, пример за жертвоготовност, себеотдаване, безкористност и любов към родината! Длъжни сме да пазим свободата, която те ни завещаха и да я отстояваме като най-висша ценност!

Нека днес, със заслужено чувство на национална гордост отбележим този свят за всеки българин празник!

Нека бъдем горди потомци на славния си род!

 ЧЕСТИТ 3 МАРТ! ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 С уважение:

 ГЕОРГИ ТРОНКОВ

 Кмет на община Вълчи дол

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! ЧЕСТИТ ДЕН НА САМОДЕЕЦА!

 

Честит Първи март!

Нека Баба Марта донесе на всички ни здраве и оптимизъм!

Честит Ден на самодееца!

Приемете моите най-искрени поздравления, уважаеми самодейци, за Вашия талант, за труда Ви и за нестихващия Ви ентусиазъм!

 Благодарение на Вас любовта към народното творчество се предава през поколенията и се запазват нашите традиции и обичаи!

 Бъдете здрави, щастливи и все така всеотдайни!

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

                                                                                                                                          

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

 

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

 

 

1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 

 

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

 

 

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР

 

 

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16.00 ч. на 10.02.2021г.

 

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

 

Документите могат да се изпращат:

 

-                      по електронен път на адрес: оbа_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

 

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

 

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

 

·           Събеседване;

 

 

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

 

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

 

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

 

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

 

Автобиография.

 

 

 

Допълнителна информация