Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.   В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Прочети повече...

   

 • “Европа за младите предприемачи” посети Община Вълчи дол

  На 19.04.2018 г. екипът на  Областен информационен център – Варна и Юри Зарев, главен експерт - координатор в Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието представиха мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., възможностите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , "Еразъм за млади предприемачи" и A.L.E.C.O.

   Прочети повече...

 • СПИСЪК

  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №367 от 10.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжностите -Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – една щатна бройка, към Общинска администрация - Вълчи дол.

   

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.04.2018 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 441 от 18.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол...

  Прочети повече...

   

 • ПЕТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018г.“ НА МОСВ И ПУДООС

  През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

       E  От общо 907 броя подадени проектни предложения от общини и кметства от цялата страна, за община Вълчи дол е одобрено  проектното предложение „Спорт и природа – ръка за ръка”, на стойност 9 562,80 лв. с ДДС, което ще се реализира  в с. Есеница.

      E  При 461 подадени проектни предложения от страната от детски градини, одобрените проекти на община Вълчи дол са три.

       Това са:

  *   „Обичам природата” на ДГ „Слънце, с. Михалич, филиал с. Есеница, на стойност 4 946,20 лв. с ДДС

  *  „Щастливо детство и зелено бъдеще” на ДГ „Звездица” , с. Стефан Караджа, филиал с. Червенци, на стойност 4 989,60 лв. с ДДС

  *  „Играя и уча сред природата”, на ДГ „Надежда Крупская”, с. Генерал Киселово, на стойност 4 540,50 лв. с ДДС

          E Проектното предложение „Зона за отдих и спорт на открито”, което ще се реализира  в  ОбУ „Васил Левски”, с. Михалич, община Вълчи дол на стойност 4 995,10 лв. с ДДС, е едно от одобрените за изпълнение от общо 551 броя подадени от училища от цялата страна.

        Към настоящият момент се очаква подписването на договорите за финансиране.

            Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е края на месец октомври 2018 г.

   

             

  Стилияна Стоянова

  Главен експерт в Дирекция

  „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“

 • ПЕТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018г.“ НА МОСВ И ПУДООС (2)

  През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

  Прочети повече...

   

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КОПКА

  На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране.

  В присъствието на граждани от Общината, представители на медиите, общински съветници, представители на общинската администрация, управителите на изпълнителите на строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и визуализация, както и учители и възпитатели от Професионалната гимназия, Кмета на Общината г-н Георги Тронков и Председателя на Общински съвет Вълчи дол г-жа Яна Радева направиха първата копка, презентация и пресконференция във връзка с изпълнение на проекта в ПГ ЗГС – с. Стефан Караджа.

  Проектът е насочен към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение.

  Общата цел на проекта е да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високониво на енергийна ефективност в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанствос. Стефан Караджа, общинаВълчи дол.

  Към 13.04.2018 г. има избрани изпълните по ЗОП, както следва: Изпълнител за СМР - „БОКСЕР“ ЕООД; Изпълнител за авторски надзор - „ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ“; Изпълнител за строителен надзор - „СТРОЙНАДЗОР“ ООД; Изпълнител за публичност и визуализация -  „ВИКТОРИЯ-ПМ“ ЕООД; Изпълнител за финансов одит - „ЕКСПЕРТ М-ОДИТ“ ООД; Изпълнител за обзавеждане - „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“.

  С реализирането на проекта  ще се  осигури обновенатаобразователна инфраструктура, ще се създадат предпоставки за изпълнение на съпътстващи меки мерки, с цел подобряване и модернизация на образователния процес.

  Една от целите на проекта е да се осигури достъп и равнопоставеност на хората в неравностойно положение до професионалната гимназия, с което се дава възможност за социалното включване на тази група от лица и тяхната бъдеща реализация. Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното модернизиране на образователната структура, за подобряване на условията в училището, осигуряване на достъп във всички помещения за хората с увреждания и за повишаване на качеството на възпитателния и образователен процес.

   

  Диана Великова

  Ръководител на проект

  BG16RFOP001-3.002-0009-C01

  Този документ  е създаден в рамките на договор BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КОПКА

   

  На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране....

  Прочети повече...

   

   

 • ПОКАНА

  На вниманието на гражданите на община Вълчи дол

    

  Уважаеми дами и господа,

  Областния информационен център – Варна се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомагане на бенефициенти, изпълняващи проекти.

  Прочети повече...

  ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ 19 АПРИЛ 2018 Г.

   

 • ЗАЕДНО НА ВЕЛИКДЕН В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ!

   На празничния 8 април, деня на Възкресение Христово, Музейната сбирка в град Вълчи дол бе домакин на инициативата „Заедно на Великден”, организирана от Община Вълчи дол.

  „Уважаеми жители и гости на град Вълчи дол, Изключително съм щастлив, че всички сме тук днес, в Етнографската сбирка на град Вълчи дол, за да отбележим заедно един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово! Нека на днешния голям празник да се съберем с най-близките си хора, в атмосфера на семеен уют и смирение. Да се постараем да изпълним мислите и сърцата си с това, което е чисто, светло и достойно за човека, това, което е градивно и непреходно. Искрено пожелавам на всички здраве, сигурност и спокойствие! Нека бъдем по-добри, по-мъдри, по-честни, по-милосърдни! Нека дните ни да са благословени и изпълнени с добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и разбирателство в дома! Нека величието на тези дни да укрепи духът ни за благородни дела! Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски празници!" – поздрави присъстващите кметът на общината Георги Тронков.

  В празничната програма взеха участие талантливи дечица от общината, както и самодейни състави и колективи. За изпълнителите бяха осигурени грамоти за участие и награди, а за всички Община Вълчи дол подготви празнична почерпка. Както подобава на най-светлия християнски празник, тържеството завърши с великденско хоро.

  Виж снимки...

   

   

 • СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

  Уважаеми съграждани,
  Приемете моите най-сърдечни поздравления и благопожелания по случай настъпването на един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!
  Христовото Възкресение ни носи надежда и освет-лява смисъла на човешкото съществуване! Нека го приемем в сърцата си и дадем простор на обичта, добротата и хармонията, които ни свързват като хора!
  Нека бъдем по-добри, по-мъдри, по-честни, по-милосърдни! Освен всичко друго, Великден е и символ на вярата ни в по-добрите времена, този празник изпълва сърцата ни с душевен мир и човеколюбие!
  Искрено пожелавам на всички здраве, сигурност и спокойствие! Нeка дните Ви да са благословени и изпълнени с добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и разбирателство в дома!

  ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

   ГЕОРГИ ТРОНКОВ,
  Кмет на община Вълчи дол

   

 • Предписание

  Относно: Недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии - изключителна държавна собственост


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРОНКОВ,


  На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ 91/2002г. изм.), чл. 50, т. 7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ - ДВ 133/1998г. с изм. и доп.), във връзка с изпълнение Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018 г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии...
  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

  за участие в Пресконференция с ритуал „Първа копка“ по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС

  в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”

  ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Пресконференция с ритуал „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, съгласно ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 г.
  Прочети повече....

   

 • ПОКАНА

   

 • ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1/30.01.2017 г.

  Днес на 30.01.2017г., съгласно заповед № 55/18.01.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие е обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите и последващо събеседване...

  Прочети повече...

   

 • ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

  Във връзка със стартирала процедура за избор на членове на Съвета на децата, нов вариант на формуляра за кандидатстване може да намерите ТУК.

  Кандидатурите могат да бъдат изпратени на следния ел. адрес: [email protected], в срок до 24.05.2017г.

   

 • СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване по проект „Подкрепи ме, за да успея” ВС05М9ОР001-2.004-0002

   

      Съгласно заповед № 318/18.04.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие с обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите...

  Прочети повече...

   

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

        Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

    I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

  2. Дейност: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина.

   II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

     >>  РЕХАБИЛИТАТОР                  Покана;      Автобиография;

     >>  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК         Покана;      Автобиография;

       Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 24.04.2017г.

      Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

      Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: оbа_[email protected]

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

   III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване;

       До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

       ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

       В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

       Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

       След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

       Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

      Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” за позиции...

  Прочети повече...

   

   

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

  1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка...

  Прочети повече...

   

 • ОТЛАГА СЕ...

  Уважаеми дами и господа, поради лошите метеорологични условия, откриването на музейна сбирка - Вълчи дол се отлага.

   

 • СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

      За мен е удоволствие, като Кмет на Община Вълчи дол, да Ви поздравя с най-големия християнски празник - ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

      Великден е празникът който прави всички ни по-щастливи, по-милосърдни, по-добри. По стар български обичай ще се съберем с най-близките си хора и ще си пожелаем крепко здраве, топлина, уют и любов в домовете! Нека около нас да има само съзидание и градивност! 

      От сърце желая всекиму живот и здраве, любов и надежда, сигурност и спокойствие, добри мисли и добри дела, благополучие и успехи! Нека отворим душите си за доброто! Нека укрепваме вярата си! И нека Божията благодат бъде с Вас във всяко Ваше начинание!

  ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

   

  ТОШКО ЯНЕВ

  Кмет на Община Вълчи дол

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА ДЕСЕТКИ СЕМЕЙСТВА

      В навечерието на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово и по инициатива на кмета на Община Вълчи дол – Тошко Янев, над 180 души, потребители по проект „Топъл обяд” и на дейност „Домашен социален патронаж” бяха посетени по домовете си, за да получат специална изненада от Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка от кмета на общината.

  „На този празник, ние, българите, си пожелаваме да се случат най-хубавите неща за нас и нашето семейство. Затова бих искал да Ви пожелая много здраве, щастие и успехи! Нека Божията милост да благослови всеки дом! Нека се постараем да бъдем по-добри и по-човечни!” – гласеше текстът на поздравителната картичка.

      С тази инициатива Община Вълчи дол се надява да донесе радост в домовете на десетки семейства и да припомни, че традиционните християнски ценности, като вяра, надежда, любов, милосърдие, човечност, щедрост продължават да са тези, на които се уповаваме като народ и, че с всички средства ще се стреми да помага на хората в затруднено положение и да полага необходимите грижи за тях.

 • ПРОВЕДОХМЕ ЗАЛЕСИТЕЛНА АКЦИЯ ЗАЕДНО СЪС СКАУТСКИЯ ОТРЯД КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

      Малките скаути от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Вълчи дол, заедно с председателя на комисията – Мерткан Ибрямов и служители на Общинска администрация – Вълчи дол засадиха 100 дръвчета, спечелени от тях в играта „Когато станем 100 000 – ще посадим гора”, организирана от сайта gorata.bg.

      Залесителната акция, в която бяха засадени и борови дръвчета, осигурени от Община Вълчи дол, бе посветена на Седмицата на гората и Деня на Земята – 22 април.

      Като награда за своите усилия, малчуганите получиха от председателя на МКБППМН специални награди и си пожелаха засадените с любов дръвчета да се прихванат и да израснат големи и силни, защото чувството, че си създал живот с ръцете и сърцето си е прекрасно!

  Виж снимки...

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  ДО: „ЕЛИТ ТРАС СТИВ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЙОРДАН РУСКОВ ДИМОВ


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни приходи", адрес: гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев”№1, ет.2, стая №209, при Димитрина Тончева Йорданова - Старши инспектор за връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.з отДОПК №МД-АУ-2з88-1/01.оз.2017г., издаден от Община Варна..
   Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

 • БНТ2: Има шанс за здраве в малките общини

  http://www.youtube.com/watch?v=Iq61rSIQdX0

 • ПОКАНА

 • Съобщение

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „АКРАПОВИЧ-2010” ООД гр. Варна за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и продажба, в акваторията на яз. Есеница, община Вълчи дол, област Варна”.

                Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията, траспорт и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

                Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считан от 20.04.2016 г. за изразяване на  становища. 

 • Регионален детски фестивал „Отворено сърце“

      За пръв път град Вълчи дол бе домакин на регионалния детски фестивал „Отворено сърце“, организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Община Вълчи дол.

      Кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев поздрави всички участници във фестивала: „Днес, на сцената на читалище „Димитър Благоев“ ще звучи езикът на многообразието и толерантността, на творчеството и приятелството! Днес любовта към изкуството събра на този фестивал деца от цяла Североизточна България, които ще покажат пред нас своите многобройни таланти и ще ни научат, че най-важно е да бъдем щедри на добри дела и милосърдие, да живеем в разбирателство и хармония.

      Мили деца,

      Убеден съм, че ще представите по най-добрия начин своя талант, знания и постижения и ще успеете да предадете на всички нас поне частица от вашата положителна енергия, от позитивното ви  отношение към живота, ще ни заредите с вашите усмивки, песни и танци и ще успеете да ни потопите в магията на изкуството, което обединява, защото езикът на изкуството - това е езикът, който всички хора разбират.

      Бих искал да благодаря и на организаторите на фестивала – Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, които с нестихващ плам и вдъхновение подпомагат утвърждаването на общочовешки ценности като достойнство, свобода, равенство, солидарност, взаимното уважение и равнопоставеност между различните етноси.“

      Над 230 ученици от 12 училища от Североизточна България превърнаха празничният 16 април в сцена на пъстрота, позитивизъм, настроение, танци, песни и артистичност.

      Журито бе изключително затруднено в определянето на челната тройка и след оспорвани дебати първо място заеха децата от ОУ „Добри Войников“ – село Победа, втори се класираха децата от ОУ „Христо Ботев“ – село Кардам, а трети – възпитаниците на СОУ „Васил Левски“ – град Вълчи дол. На всички състави бяха връчени грамоти за участие и отлично представяне.

  Виж снимки...

 • Регионален детски фестивал „Отворено сърце“

      За пръв път град Вълчи дол бе домакин на регионалния детски фестивал „Отворено сърце“, организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Община Вълчи дол.

   Прочети повече...            Виж снимки...

   

 • ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ АД

  Относно: Спиране на газоподаването към обекта
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  С настоящото писмо Ви информираме за планирано спиране на газоподаването към обекта Ви, за периода от 08:00 ч. до 16:00 часа на 16.04.2016г. (събота), поради необходимост от присъединяване на новоизграден участък към газоразпределителната мрежа в град Вълчи дол, извършване на изпитания и въвеждане в експлоатация.

  Моля, да предприемете необходимите действия за преминаване към алтернативно гориво за обезпечаване на отоплението на обекта и/или производството за горецитирания период.

  Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

  Прочети повече...

 • ПОКАНА

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СЪЩО СЕ ВКЛЮЧИ В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

      И Община  Вълчи дол се включи в инициативите, посветени на Седмицата на гората, която тази година се отбелязва от 4 до 10 април. Държавно горско стопанство-Суворово предостави безвъзмездно 100 броя дръвчета – липа и червен дъб, които бяха засадени в община Вълчи дол от ръководството на Общинската администрация, ученици от СОУ „Васил Левски“ и граждани .

      „Подобри гората“ е посланието на тазгодишната Седмица на гората, а събитието  се празнува от 1925-а година насам. Виж снимки...

 • НОВ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ОТВОРИ ВРАТИ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

      На 7-ми април - световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев и управителят на ДКЦ  1 „Света Климентина” във Варна - д-р Иван Иванов откриха нов рентгенов кабинет в поликлиниката в град Вълчи дол, който ще подпомага диагностиката на лечебното заведение.

      Водосвет за здраве и благополучие на медицинския персонал в работата с новата придобивка и жителите на общината отслужи Отец Станислав Друмев.

      Кметът на общината поздрави екипа на д-р Иванов: „В деня на здравето и професионален празник на здравния работник, бих искал да ви пожелая професионални и лични успехи и да изразя своята благодарност и преклонение пред всички вас, защото вие сте хората, които сте избрали най-трудната, но същевременно най-благородната и хуманна професия – тази на лекаря, в чиито ръце хората поверяват живота си и живота на своите деца! Останете всеотдайни в работата си и следвайте упорито целите, които сте си поставили занапред. Желая ви енергия и сила, за да преодолявате предизвикателствата, пред които се изправяте в трудното ви ежедневие„ и му пожела успешна работа с новата апаратура. Г-н Янев подчерта, че това е първата от много бъдещи придобивки в услуга на жителите на община Вълчи дол и изказа благодарността си към общинските съветници и екипа на Общинска администрация.

      От своя страна д-р Иванов подчерта, че „това е, може би, единствената малка община в България, която наистина мисли за своите жители. За пръв път в малка община се открива кабинет по образна диагностика“.

      Рентгеновата уредба „Standard 50”е производство на нидерландската компания, специализирана в производството на електроника „Филипс“ . За нуждите на кабинета е закупена и специализирана машина за проявяване на рентгенови снимки, а на помещението е извършен основен ремонт. Кабинетът е открит с капиталови средства от общинския бюджет и е отдаден под наем за срок от 5 години на ДКЦ 1 „Света Климентина“.

     Рентгенът ще работи всеки понеделник и четвъртък от седмицата, като на 11 април гражданите ще бъдат преглеждани безплатно.

   

   

 • НОВ РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ ОТВОРИ ВРАТИ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

      На 7-ми април - световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев и управителят на ДКЦ  1 „Света Климентина” във Варна - д-р Иван Иванов откриха нов рентгенов кабинет в поликлиниката в град Вълчи дол, който ще подпомага диагностиката на лечебното заведение.

   Прочети повече...

 • СЪОБЩЕНИЕ

       Уважаеми дами и господа,

  Общинска администрация – Вълчи дол напомня, че до края на месец април всички физически и юридически лица на територията на община Вълчи дол, които платят за цялата година данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства ще ползват 5% отстъпка. Тъй като през тази година 30-ти април е почивен ден, задълженията ще могат да се плащат с отстъпка от 5 на сто и в първия работен ден след Великденските празници – 3-ти май /вторник/.

  За Ваше улеснение касата в Информационния център на Община Вълчи дол ще работи извънредно на 16.04.2016 година /събота/ от 10:00 до 14:00 часа, като по този начин ще бъде удължен срокът, в който може да се възползвате от отстъпката при плащането на задължения.

 • ПОКАНА

 • Покана

 • ЗАПОВЕД № РД-15-7706-273/21.04.2015

  СТОЯН ПАСЕВ - Областен управител на област с административен център Варна на основание чл.137 от Закона за горите и с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии и в изпълнение на чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,

  НАРЕЖДАМ:

  1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 15.04.2015 г. до 31.10.2015 г.

  2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

  Прочети повече...

 • НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ КРАСИМИРА АНАСТАСОВА ПРИСЪСТВА НА РАБОТНА СРЕЩА В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

  На 20 април от 10:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация - Вълчи дол се състоя среща на народният представител от ПП ГЕРБ, зам.-председател на Комисията по култура и медии към НС и член на Комисията по образование и наука - Красимира Анастасова с директорите на училища и детски градини на територията на общината.

  Срещата премина под формата на дискусия, в която директорите обсъдиха с г-жа Анастасова проблемите, които стоят пред развитието на образованието в общината и възможностите за тяхното разрешаване.

  На територията на община Вълчи дол се намират три целодневни детски градини с два филиала, както и едно обединено детско заведение. Функционират четири средищни училища и Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство.Средно общообразователно училище има само в общинския център. Общо 7 училищни автобуса извозват деца от всички населени места от общината към съответните учебни заведения.

   

  На срещата присъстваха кметът на община Вълчи дол – инж. Пенка Йорданова, зам.-кметът – Пепа Пенчева и председателят на Общинския съвет – Георги Тронков.

 • Кмета на община Вълчи дол с награда от телевизия "Евроком"

  http://www.youtube.com/watch?v=tMmNd14j0Fc

 • СЪОБЩЕНИЕ  Във Вълчи дол разясняват възможности за европейско финансиране през 2015 г.
  На 29.04.2015 г. (сряда) от 11 часа в сградата на Община Вълчи дол


  Областният информационен център - Варна организира информационна среща на тема „Възможности за финансиране през 2015 г. по новите оперативни програми“.

  Събитието е посветено на новите възможности за европейско финансиране през програмния период 2014-2020г. и предстоящите процедури за кандидатстване по оперативните програми през 2015 г. Друг акцент ще бъдат новите единни стандарти за визуализация при изпълнение на европроекти през програмния период 2014-2020г., включени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация за периода 2014-2020г. Събитието ще завърши е...

  Прочети повече...

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

  На основание чл. 10 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. и дол. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.
  1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжност - секретар на община Вълчи дол. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината.
  2. Кратко описание на длъжността: ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на кмета на общината.
  Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
  3. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове (Класификатора на длъжностите в администрацията):
      - образование - висше, образователно-квалификационна степен "магистър''
      - професионален onит-4 (четири) години
      - минимален ранг за заемане на длъжността- III младши
      - минимален размер на основната месечна заплата: 430 лева.
  4. В конкурса за секретар на община Вълчи дол могат да участват лица, които отговорят на следните изисквания:
  4.1 Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
  4.2 Да са пълнолетни.
  4.3 Да не са поставени под запрещение.
  4.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общхарактер.
  4.5Данесалишенипо съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
  4.6 Да са завършили висше образование, степен „магистър“ и да имат минимум4 години професионален опит. бДопълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
  5.1 Професионално направление - право, икономика, публична администрация, хуманитарни и социални дейности.
  5.2 Компютърна грамотност - Microsoft Office, Microsoft Excell и Internet.
  5.3 Познаване, използване и законосъобразно прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани със задължението му като държавен служител.
  5.4 Стратегическа, лидерска, управленска и комуникационна компетентност.
  5.5 Умения за работа в екип.
  5.6 Компетентност за преговори и убеждаване.
  6. Начин на провеждане на конкурса:
  6.1 Решаване на тест - включващ въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.
  6.2 Интервю.
  7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
  7.1 Заявление за участие в конкурса приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).
  7.2 Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).
  7.3 Автобиография (CV).
  7.4 Копие от диплома за завършено висше образование.
  7.5 Свидетелство за съдимост.
  7.6 Медицинско свидетелство (валидно 1 месец от датата на издаване).
  7.7 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.
  7.8 Копие на документа за самоличност.
  7.9 Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
  8. Документи се подават в “Информационен център", намиращ се на партера в сградата на Общинска администрация -Вълчи дол, пл. "Христо Ботев' № 1, от 8 до 17 часа всеки работен ден, с краен срок до 27.04.2015 г. включително. Лице за контакти Пепа Пенчева-зам.-кмет,тел. 05131/27-20.
  9. Подаването на документите за участие се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
  10. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
  11. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявени в 'Информационен център", намиращ се на партера в сградата на Общинска администрация - Вълчи дол, пл. 'Христо Ботев" № 1 и на интернет страницата www.valchidol-bg.com
  12. Оповестяването на конкурса ще се извърши с публикуване на обявление в един местен ежедневник, в регистъра по чл. 61 от Закона за администрацията, в интернет страницата и на информационного табло в Общинска администрация - Вълчи дол.
  13. С входящ номер и дата ое регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

 • ОБЯВЛЕНИЕ...

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

  На основание чл. 10 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. и дол. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.
  1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжност - секретар на община Вълчи дол. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината.
  2. Кратко описание на длъжността: ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на кмета на общината.
  Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

  Прочети повече...

 • ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК 2014 – КРАСОТАТА НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО...

  На 27-ми април, в зрителната зала на НЧ “Димитър Благоев” в град Вълчи дол, се проведе традиционният Общински фолклорен празник, посветен на всички пролетни празници - Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден, на който самодейните състави към читалищата представиха едни от най-добрите си изпълнения на песни и български народни танци. “Едва ли има българско сърце, което да не трепва, наблюдавайки изпълненията на народните танци, наблюдавайки красивите носии, събрали в себе си цветовете и багрите на цялата природа” - откри тържеството водещият Георги Калайджиев... Прочети повече...  Виж снимки...

 • ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК 2014 – КРАСОТАТА НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

  На 27-ми април, в зрителната зала на НЧ “Димитър Благоев” в град Вълчи дол, се проведе традиционният Общински фолклорен празник, посветен на всички пролетни празници - Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден, на който самодейните състави към читалищата представиха едни от най-добрите си изпълнения на песни и български народни танци. “Едва ли има българско сърце, което да не трепва, наблюдавайки изпълненията на народните танци, наблюдавайки красивите носии, събрали в себе си цветовете и багрите на цялата природа” - откри тържеството водещият Георги Калайджиев, след което даде думата на кмета на общината, инж. Пенка Йорданова. В приветствието си към гостите и участниците на празника, тя подчерта огромната роля на традициите, предавани от поколения на поколения, които са главната причина за оцеляването ни като народ с богата култура, нрави и обичаи и изрази възхищението си към всеотдайния труд на всички самодейци, които с достойното си представяне навсякъде, където участват, прославят името на родния край. Тази година празникът имаше конкурсен  характер. Компетентно жури в състав: председател - Радка Адамова и членове - Петър Добрев и Невена Денева, оценяваше изпълнителите в 2 категории: индивидуално изпълнение и групово изпълнение (с две подкатегории - песен и танц). Най-малките самодейци от Школата за народни танци (1-2 и 3-4 клас) при читалището в град Вълчи дол, с хореограф Филипия Тончева-Петкова, откриха Фолклорния празник с изпълненията на Дунавско хоро, Странджански танц и танца “Шарена торба” и заслужено обраха овациите на всички присъстващи в залата.

  ВПърви кръг, Индивидуални изпълнения, взеха участие изпълнителите на народни песни: София Георгиева, Любен Люцканов, Иванка Иванова, Мария-Виктория Славова, Марийка Атанасова, Мария Тропотанова, Таня Докторова, Радка Янчева, Ина Нанова, Тинка Куманова, Каля Белева и Димитър Вълчев. Заради изключителните изпълнения на всеки един от участниците, на журито бе изключително трудно да реши при кой ще отиде първото място. В крайна сметка класирането тук оглавиха две млади дами: Мария-Виктория Славова (с. Брестак) и Таня Докторова (с. Генерал Киселово), второто място зае Мария Тропотанова (с. Караманите), а трети се нареди Димитър Вълчев (с. Щипско). Не по-малко оспорвана бе надпреварата при груповите изпълнения, в подкръг “Песен”. Самодейните състави към читалищата излизаха на сцената по азбучен ред, според населеното място. Първи се представиха жените от певческата група при НЧ “Светлина” - с. Бояна, следвани от Женска певческа група “Бресташки славей” при НЧ “Отец Паисий” - с. Брестак, Женска певческа група при НЧ “Изгрев” - с. Войводино; Женска певческа група “Теменуга”, Смесена група за стари градски песни “Златна есен”, Мъжка вокална група “Родолюбие”, дуетът Жейна Костадинова и Йордан Аврамов, квартетът Мария Господинова, Минка Боева, Жейна Костадинова и Мария Жекова - при НЧ “Димитър Благоев” - гр. Вълчи дол; Група за обработен фолклор при НЧ “Асен Златаров” - с. Ген. Киселово; Женска певческа група при НЧ “Христо Ботев” - с. Искър; Женска певческа група при НЧ “Христо Ботев” - с. Калоян; Женска фолклорна група “Мъниста” при НЧ “Зора” - с. Караманите; Смесена певческа група при НЧ “Наука” - с. Щипско. И в този кръг не бе лесно за журито да определи най-добрите след толкова много отлични изпълнения...Тук първото място зае ЖФГ “Мъниста”  при НЧ “Зора” - с. Караманите, с читалищен секретар Румяна Калоферова, на второ място се класира Женска певческа група “Теменуга” при НЧ “Д. Благоев”, с ръководител Жейна Костадинова, а трети станаха жените от певческата група при НЧ “Христо Ботев” - с. Искър, с ръководител Цанка Анастасова. След изпълненията на песните, дойде ред и на най-динамичната част от тържеството - изпълненията на народните танци. Тук взеха участие Танцов състав към НЧ “Отец Паисий” - с. Брестак, Танцов състав “Жарава” при НЧ “Д. Благоев” - гр. Вълчи дол, с хореограф Филипия Тончева-Петкова, Детска танцова група към НЧ “Никола Вапцаров” - с. Есеница, Танцова група при НЧ ‘Христо Ботев” - с. Изворник и Клуб за български народни танци “Жарава”, с хореограф Десислава Проданова. С много чувство, настроение и желание всички танцьори потопиха зрителите в магията и красотата на българското народно танцово изкуство, признато и обичано по цял свят.  Челната тройка в тази категория оформиха: Танцовият състав на с. Брестак, класирал се трети, Танцов състав “Жарава” към читалище “Д. Благоев”- на второ място и Клуб за български народни танци “Жарава”, които спечелиха първото място. За всички победители имаше грамоти и парични награди, осигурени от Община Вълчи дол, а всички участници получиха грамота за участие и отлично представяне от Кмета на общината. Смесената певческа група от с. Щипско получи специална награда на журито за “най-красив костюм”.

  Виж снимки...

 • „Да изчистим България за един ден“...

   

   

   

   

   

  За трета поредна година община Вълчи дол се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден“.

  Десетки участници с общи усилия изчистиха районите около стадион „Петко Сираков“, СОУ „Васил Левски“, гробищния парк, парка на жп гарата, читалище „Димитър Благоев“ и местността Кошу баир и пазара в град Вълчи дол. Прочети повече... Виж снимки...

 • „Да изчистим България за един ден“

   

  За трета поредна година община Вълчи дол се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден“.

  Десетки участници с общи усилия изчистиха районите около стадион „Петко Сираков“, СОУ „Васил Левски“, гробищния парк, парка на жп гарата, читалище „Димитър Благоев“ и местността Кошу баир и пазара в град Вълчи дол. На всички доброволци бяха раздадени чували и ръкавици, а в кампанията се включиха служители на Общинска администрация, заедно с кмета - инж. Пенка Йорданова и председателя на Общинския съвет – Васил Василев, ученици и учители от училището в града, младите скаути от скаутски отряд „Вълците“ към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, пенсионерите от клуб „Еделвайс“, „ВиК – Варна“ ООД, „Български пощи“ и фирма „БГ Агро“. В инициативата взеха участие всички 22 населени места от общината, като общият брой на доброволците надхвърли 700 души. Събрани бяха 55 тона отпадъци, които своевременно бяха извозени до общинското депо. За сравнение през 2012 год. и 2013 год. събраните отпадъци бяха съответно 160 и 60 тона, което категорично показва положителния ефект на кампанията. Виж снимки...

   

 • Фолклорен празник

 • УКАЗАНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

  Преди наводнението:
  - Подгответе личен багаж с лични вещи, документи, фенерче, особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки и вода.
  - Съхранявайте пожароопасните вещества и препарати в плътно затворени съдове.
  - Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
  - Помислете и определете в жилището си най-безопасното място, Имайте предвид, че при наводнение най-опасни са ниските етажи на жилищата.
  - Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство,
  - Информирайте се от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква наводнение,
  - Осведомете се за риска от наводнения и се осведомете за най - близкото безопасно място,
  - Ако имате сключена застраховка, поставете я в личния багаж,
  По врете на наводнението:
  - Информирайте се непрекъснато за обстановката и следвайте инструкциите на спасителните служби,
  - При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на МВР за местонахождението си.
  - Ако трябва да се евакуирате изключете централно газта и електричеството. Вземете вашия личен багаж,
  - Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение,
  - При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.
  - Избягвайте наводнени територии.
  - При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.
  - Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода,
  - Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само, ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
  - При поройни дъждове не заставайте под или на мостове, подлези, надлези и други съоръжения - високата вода може да ви отнесе,
  - Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на местната власт, пожарната и други структури на МВР, При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора,
  - Не пийте вода от наводнените площи, защото може да е замърсена.

 • На вниманието на юридическите лица осъществяващи стопанска дейност и на всички с инвестиционни намерения за такава на територията на община Вълчи дол..

  На всички данъчно задължени лица осъществяващи дейност на територията на община Вълчи дол на основание разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане им се преотстъпва дължимият корпоративен данък върху данъчната им печалба в размер 100 на сто от извършваната производствена дейност, включително... Прочети повече...

 • На вниманието на юридическите лица осъществяващи стопанска дейност и на всички с инвестиционни намерения за такава на територията на община Вълчи дол

  На всички данъчно задължени лица осъществяващи дейност на територията на община Вълчи дол на основание разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане им се преотстъпва дължимият корпоративен данък върху данъчната им печалба в размер 100 на сто от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме при следните условия:

  ·        Данъчно задълженото лице да извършва производствена дейност единствено в община Вълчи дол.

  ·        През целия данъчен период данъчно задълженото лице да поддържа не по-малко от 10 работни места, като най.малко 50 на сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност.

  ·        През целия данъчен период не по-малко от 30 на сто от персонала да са лица с постоянен адрес в община Вълчи дол.

  Изискването е преотстъпеният корпоративен данък да се инвестира в дълготрайни материални или нематериални активи съгласно счетоводното законодателство в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.

  Преференцията произтича от разпоредбите на чл.183-185 от Закона за корпоративното подоходно облагане и се отнася за общини с безработица над средната за страната. Тези общини се  определят ежегодно със заповед на министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика, която се обнародва в Държавен вестник.

  За 2012г. заповедта на министъра на финансите  за утвърждаване на списък на общини с безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период е № ЗМФ-505 от 22.04.2013г. Обнародвана е в ДВ бр. 48 от 31.05.2013г.

  За 2013г. заповедта за утвърждаване на списък на общини с безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната  е № ЗМФ-220 от 11.03.2014г. Обнародвана е в ДВ бр.28 от 28.03.2014г.

  Община Вълчи дол е посочена в списъка на общините с висока безработица и в заповед № ЗМФ 505/22.04.2013г. и в заповед № ЗМФ-220/11.03.2014г.

 • Предприемане на спешни действия във връзка с очаквано повишаване на плътността на рапичния цветояд...

   Предприемане на спешни действия във връзка с очаквано повишаване на плътността на рапичния цветояд в посевите с маслодайна рапица и мерки за своевременно извеждане на борба срещу неприятеля преди навлизане на маслодайната рапица във фенофаза „цъфтеж”. Прочети повече...

 • Световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник

 • Кръгла маса във Вълчи дол на 4 април за новите възможности за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г.

  На 4 април 2014 г. от 14,00 часа в сградата на Община Вълчи дол ще се проведе кръгла маса на тема „Новите оперативни програми и европейските регламенти 2014-2020 г.“ Събитието се организира от Областния информационен център (ОИЦ) - Варна и е посветено на новите правила и възможности за европейско финансиране през програмния период 2014-2020 г. Акцент в срещата ще бъдат мерките за финансиране с европейски средства на общински, образователни и социални проекти.

  По време на форума ще бъдат представени приоритетите в новите оперативни програми, основни моменти от европейското законодателство и ключови стратегически документи, свързани с усвояване на средства от ЕС през периода 2014-2020 г. Форумът е насочен към служители на общинската администрация, общински съветници, представители на училища и детски градини на територията на общината, фирми, неправителствени организации и граждани.

  Кръглата маса е част от серия информационни събития в общините във Варненска област, които Областният информационен център - Варна провежда в периода от 2 до 16 април 2014 г.

  ОИЦ-Варна кани служителите на Общинска администрация и Общински съвет-Вълчи дол, представители на детски градини, училища, читалища, неправителствени организации, фирми и граждани да присъстват на кръглата маса. Входът е свободен.

   

  ПРОГРАМА:

  13.45-14.00  Регистрация на участниците

   

  14.00-14.05  Откриване

                      

  14.05-14.45 Новите правила при усвояване на средства от ЕС в периода 2014-2020 г.

                       Основни моменти в новите европейски регламенти и проект на Споразумение за

                        партньорство с ЕК за програмния период 2014-2020 г. Облекчаване на процедурите при усвояване на средства от ЕС.

   

  14.45-15.45  Европейски средства за българските общини през новия програмен период

                       2014-2020 г.

                       Представяне на приоритетите в новите оперативни програми  през 

                       програмния период 2014-2020 г. Възможности за финансиране на общините.

                     

  15.45-16.00  Дискусия

   

  16.00-16.30  Кафе, чай, сладки, соленки, сандвичи

  Областен Информационен Център - Варна

  тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.[email protected]

  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий" 2/Козирката/

  web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

  група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

   

  Областният информационен център – Варна е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 • Кръгла маса във Вълчи дол на 4 април за новите възможности за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г...

  На 4 април 2014 г. от 14,00 часа в сградата на Община Вълчи дол ще се проведе кръгла маса на тема „Новите оперативни програми и европейските регламенти 2014-2020 г.“ Събитието се организира от Областния информационен център (ОИЦ) - Варна и е посветено на новите правила и възможности за европейско финансиране през програмния период 2014-2020 г. Акцент в срещата ще бъдат мерките за финансиране с европейски средства на общински, образователни и социални проекти. Прочети повече...

 • Връчване на награда на ТВ "Европа" на кмета на Община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова

  http://www.youtube.com/watch?v=lHnPcbSmIVs

 • Решения на Общински съвет 2011 - 2013 г.

  Решения на ОбС взети на 31-во редовно заседание, проведено на 14.12.2013 г. Протокол № 31 ;

  Решения на ОбС взети на 30-то редовно заседание, проведено на 28.11.2013 г. Протокол № 30 ;

  Решения на ОбС взети на 29-то редовно заседание, проведено на 31.10.2013 г. Протокол № 29 ;

  Решения на ОбС взети на 28-мо редовно заседание, проведено на 30.09.2013 г. Протокол № 28 ;

  Решения на ОбС взети на 27-то извънредно заседание, проведено на 12.09.2013 г. Протокол № 27 ;

  Решения на ОбС взети на 26-то тържествено заседание, проведено на 04.09.2013 г. Протокол № 26 ;

  Решения на ОбС взети на 25-то редовно заседание, проведено на 22 август 2013 година Протокол № 25 ;

  Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 25 юли 2013 година Протокол № 24 ;

  Решения на ОбС взети на 23-то редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 година Протокол № 23 ;

  Решения на ОбС взети на 22-то редовно заседание, проведено на 22 май 2013 година Протокол № 22 ;

  Решения на ОбС взети на 21-то редовно заседание, проведено на 30 април 2013 година Протокол № 21 ;

  Решения на ОбС взети на двадесето редовно заседание, проведено на 21 март 2013 година Протокол № 20;

  Решения на ОбС взети на деветнадесето редовно заседание, проведено на 20 февруари 2013 година Протокол № 19;

  Решения на ОбС взети на осемнадесето редовно заседание, проведено на 24 януари 2013 година Протокол № 18;

  Решения на ОбС взети на седемнадесето редовно заседание, проведено на 14 декември 2012 година Протокол № 17;

  Решения на ОбС взети на шестнадесето редовно заседание, проведено на 20 ноември 2012 година Протокол № 16;

  Решения на ОбС взети на петнадесето редовно /изнесено/ заседание, проведено на 19 октомври 2012 година Протокол № 15;

  Решения на ОбС взети на четеринадесето извънредно заседание, проведено на 05 октомври 2012 година Протокол № 14;

  Решения на ОбС взети на тринадесето редовно заседание, проведено на 30 август 2012 година Протокол № 13;

  Решения на ОбС взети на дванадесето редовно заседание, проведено на 16 юли 2012 година Протокол № 12;

  Решения на ОбС взети на единадесето извънредно заседание, проведено на 05 юни 2012 година Протокол № 11;

  Решения на ОбС взети на десето редовно заседание, проведено на 18 май 2012 година Протокол № 10;

  Решения на ОбС взети на девето редовно заседание, проведено на 11 април 2012 година Протокол № 9;

  Решения на ОбС взети на осмо редовно заседание, проведено на 9 март 2012 година Протокол № 8;

  Решения на ОбС взети на девето редовно заседание, проведено на 17 февруари 2012 година Протокол № 7;

  Решения на ОбС взети на шесто редовно заседание, проведено на 20 януари 2012 година Протокол № 6;

  Решения на ОбС взети на пето редовно заседание, проведено на 20 декември 2011 година Протокол № 5;

  Решения на ОбС взети на четвърто извънредно заседание, проведено на 06 декември 2011 година Протокол № 4;

  Решения на ОбС взети на трето извънредно заседание, проведено на 28 ноември 2011 година Протокол № 3;

  Решения на ОбС взети на второ редовно заседание, проведено на 21 ноември 2011 година Протокол № 2;

  Решения на ОбС взети на първо редовно заседание, проведено на 08 ноември 2011 година Протокол № 1;

 • Годишен отчет на СНЦ ”Местна инициативна група ВЪЗХОД”

 • индекс

  ../

 • ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 28.05.2013 г. и 29.05.2013 г. в Националната гвардейска част – гр. София... Прочети още...

 • Решения на Общински съвет (2015 г.)

   

  Решения на ОбС взети на 3-то редовно заседание, проведено на 26.11.2015 г.

  Решения на ОбС взети на 2-ро редовно заседание, проведено на 19.11.2015 г.

  Решения на ОбС взети на 1-во редовно заседание, проведено на 06.11.2015 г.


  КРАЙ НА МАНДАТ 2011-2015г

  Решения на ОбС взети на 54-то редовно заседание, проведено на 18.09.2015 г. Протокол № 54;

  Решения на ОбС взети на 53-то редовно заседание, проведено на 01.09.2015 г. Протокол № 53;

  Решения на ОбС взети на 52-ро редовно заседание, проведено на 30.07.2015 г. Протокол № 52;

  Решения на ОбС взети на 51-во редовно заседание, проведено на 30.06.2015 г. Протокол № 51;

  Решения на ОбС взети на 50-то редовно заседание, проведено на 04.06.2015 г. Протокол № 50;

  Решения на ОбС взети на 49-то редовно заседание, проведено на 28.04.2015 г. Протокол № 49;

  Решения на ОбС взети на 48-то редовно изнесено заседание, проведено на 26.03.2015 г. Протокол № 48;

  Решения на ОбС взети на 47-то редовно извънредно заседание, проведено на 26.02.2015 г. Протокол № 47;

  Решения на ОбС взети на 46-то редовно заседание, проведено на 05.02.2015 г. Протокол № 46;

  Решения на ОбС взети на 45-то редовно заседание, проведено на 13.01.2015 г. Протокол № 45;

  Решения на ОбС взети на 44-то редовно изнесено заседание, проведено на 14.12.2015 г. Протокол № 44;

  Решения на ОбС взети на 43-то редовно заседание, проведено на 27.11.2015 г. Протокол № 43;

   

 • Достъп до обществена информация (2011-2015)


  Вътрешни правила за достъп до обществена информация; Прочети...

  Ценоразпис за получаване на иформация по ЗДОИ; Прочети...

  Заявление за достъп до обществена информация; Прочети...


 • Заповеди (Пенка Йорданова)


  Заповед №995 / 29.10.2013 относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2014 година. Прочети повече...


  Заповед №182/04.03.2013 за утвърждаване на Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Вълчи дол;


  Заповед №952/29.10.2012 за определяне границите на районите и услугите по събирането на битови отпадъци;


  Заповед №337/04.04.2012 за провеждане на публичен търг с явно наддаване, стр.1


  Заповед №263/30.03.2012 за провеждане на публичен търг с явно наддаване;


  Заповед №88/14.02.2012 За назначаване на членове на комисия за превенция и противодействие на корупцията


  Заповед №78/09.02.2012 За утвърждаване на вътрешни правила за подаване на сигнали


  Заповед №62/02.02.2012 за провеждане на публичен търг с явно наддаване


 • Регистри 2013 г.

 • Местни данъци и такси (2014 г.)