ЗАПОВЕД №376/09.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор
НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г:

1.    Възобновява се присъственият учебен процес за:

а)    учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование;

б)    учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;

в)    учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;

г)    учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:

аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас

2.    Извън графика по т.1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:

а)    изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл.7, ал.З от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

б)    индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

в)    индивидуални практически часове и практически часове за индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

г)    олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда

3.    Дейностите по т.1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за учениците по т. 1, буква „г“ се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

4.    Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.

5.    Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на присъствените занятия за деца до четвърти клас, както и по отношение на провеждането на практически занятия и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда.

6.    Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

7.    Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и изпитите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за
развитието на академичния състав в Република България и други специални закони. Конкурсите и изпитите се организират при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.

8.    Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцово, творческо и музикално изкуство) са допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

9.    Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) е присъствие на повече от 15 човека.

10.    Преустановява се провеждането на спортни мероприятия е тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

11.    Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м.

12.    Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, извън тези по т.14, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала.

13.    До 15.04.2021 г. се преустановяват посещенията на търговски центрове (представляващи една и повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) е изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, фитнес центровете, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги, услуги по химическо чистене, автосервизите и автомивките (при използване на не повече от 30% от капацитета им) в тях. Посещенията на заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, намиращи се на територията на търговски центрове се допускат при условията на т.12.
14.    Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

15.    Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

16.    На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17.    Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-малко 50% от персонала.

18.    Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

19.    В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

20.    Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Пепа Пенчева -заместник-кмет.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, полицейски участък Вълчи дол, училища и детски градини за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ТРОНКОВ ПП
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ЗАПОВЕД №376/09.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор...

Прочети повече...

РЕШЕНИЕ №ВА-22.ЕО.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка-ПИРО 2021-2027

На основание чл.15, т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)...

Прочети повече...

 

ПОКАНА


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 

Община Вълчи дол,  за поредна година предприема инициатива за седмицата на гората , под мотото „Гората е здраве!“.
Нека научим децата си на грижа и любов към природата. 

Да им покажем, че имат избор, че могат да променят към по- добро, света, в който живеем!

 Че могат да изградят света, за който мечтаят. 

Ние не засаждаме дървета, засаждаме бъдеще, засаждаме вяра, надежда и мечти в сърцата на децата.

Призоваваме желаещите да се присъединят на 10 и 11 април 2021година, начало 10:00 часа.

Мястото се намира в посока гр. Вълчи дол към с. Брестак, има поставена табела!

Носете си прави лопати и храна.

Лице за контакти : Николинка Сярова, GSM: 0885 139 291

ЗАПОВЕД № 327/31.03.2021 г.

На основание ял. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването

Община Вълчи дол, считано от 01.04. 2021 г. до 30.04.2021 г:

1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование...

Прочети повече...

 

 

3 А П О В Е Д №355/02.04.2021г.

На основание чл.44,ал.1,т.1,т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1 от Изборния кодекс, чл.12,ал.2,т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и с оглед запазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на Изборите за Народни представители на 04 април 2021г.
НАРЕЖДАМ:

1.    Забранявам продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на Община Вълчи дол за времето от 00:00 часа до 20:00часа на 04.04.2021година.

2.    Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия на открито, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на територията на Община Вълчи дол на 03.04.2021 година и 04.04.2021 година.

3.    Забраната по т.1 от настоящата заповед не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), за които има предварително уведомление до общината.

Копие от настоящата заповед да се връчи на срещу подпис на управителите на търговски обекти за сведение и изпъление; на Кметове и Кметски наместници и да се публикува на интернет страницата на Община Вълчи дол.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на Полицейски участък-гр.Вълчи дол.

 Прочети повече...

 

Включи се в засаждането на дръвчета на 1 и 2 април, 2021година!

 

Идеята ни е да засадим над 10 000 широколистни дървета  - липи,  акация, дъб, явор, бреза и други, защото  имае нужда от тях, за да спират ветровете, а и за да помогнем на пчелите и пчеларите.

За тези  слънчеви, топли дни сме осигурили дръвчета и терен.

Трябва да си носим маски, вода, храна, прави лопати или мотики, подходящи дрехи и обувки.

Засаждането е доброволческо и напълно безплатно!

Като начало ще засадим 3000 дръвчета, целта ни е  да станат 10 000.

Акцията се организира съвместно от Гората.бг и община Вълчи дол.

И в двата дни започваме в 10:00 часа. Терена се намира на главния път от гр. Вълчи дол в посока с. Брестак( ще има поставена табела)

Сега повече от всякога имаме нужда от вашата подкрепа, заедно  да засадим тези 3000 дървета и ще достигнем над 10 000.

 Очакваме ви!

 

ЗАПОВЕД № 327/31.03.2021 г.

На основание ял. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването

Община Вълчи дол, считано от 01.04. 2021 г. до 30.04.2021 г:

1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. До 11.04.2021г. се преустановяват груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.

3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищни среда за всички възрастови групи.

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. От 05.04.2021г. се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини и детските ясли.
б.Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни

мероприятия, включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.). Изключение се допуска по отношение на кина, театри, циркови представления, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

9. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

Ю.Преустановяват се посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, барвариетите и нощните барове.

11.Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма (самостоятелни и към местата за настаняване), извън тези по т.13, се допускат само в откритите им площи (тераси, градини и др.), при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала. Допускат се и доставки или вземане на храна за дома и офиса.

12. До 11.04.2021 г. се преустановяват посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. Щандовете, която е достъпна за клиентите. Допуска се осъществяване на дейност само на открити площи, прилежащи към търговския обект. Забраната се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки.

13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

15. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

16. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65 годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

17. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрасни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 51/26.01.2021г.

При промяна на епидемичната обстановка мерките могат да бъдат променени или допълвани.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Пепа Пенчева -заместник- кмет.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ТРОНКОВ /пи/

Кмет на Община Вълчи дол

BG маршрути - Вълчи дол - винаги млад

Допълнителна информация