Обяви, съобщения, уведомления

  • Печат

 

06.12.2018 г.

 СЪОБЩЕНИЕ
съгласпо мл.62а. ал.1 от Закона за водите
На основание чл. 62а. ал. 1. във връзка с чл. 44. ал. 1 и аз. 2. чл. 46, аз. I. г. I. буква ..ж" н чл. 52. аз. 1. т. 4 на Закона за водите (3D) и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район” Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чд.60. аз.1, аз.2 и аз. 6 or ЗВ данни и документи...

Прочети повече...

 

28.11.2018 г.

О Б Я В А

 Инвестиционно предложение за: „Площадка за загробване на животни – трупна яма в ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна”...

Прочети повече...

 

09.03.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               На проведеното заседание на Общински съвет-Вълчи дол, на 30.01.2018 г. бе  приета  Актуализирана Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол.

Прочети повече...

 

 

19.01.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

       Във връзка със задълженията на Кмета на общината, произтичащи от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), чл. 19, ал. 3, община Вълчи дол информира обществеността на общината за следното...

Прочети повече...

 

 

19.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „АКРАПОВИЧ-2010” ООД гр. Варна за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и продажба, в акваторията на яз. Есеница, община Вълчи дол, област Варна”.

              Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията, траспорт и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

              Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считан от 20.04.2016 г. за изразяване на  становища. 


23.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...


23.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със задълженията на кметствата произтичащи от чл. 9 на Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и от чл. 112 на Закон за защита на растенията за условията и реда за оповестяване на дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия с наземна и авиационна техника,

              Община Вълчи дол призовава собствениците на пчели и пчелни семейства, на основание чл. 8 и чл. 9 от Закон за пчеларството да регистрират/актуализират собствеността си в съответното кметство.

              Съгласно  чл. 8, ал. 4 от закона, за регистрацията не се заплаща такса.


15.01.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Агро - ГТ“ ЕООД, Генерал Тошево за водовземане на подземни Ьоди чрез ново водовземно съоръжение: ТК-2 „Агро-ГТ- Искър“, предвиден за изграадане в имот № 034027, землище на с. Искър, местност „Дренака“, ЕКАТТЕ 32860, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

Прочети повече...


11.01.2016 г.

Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК-1 в имот №030025 в землището на с.Искър, Община Вълчи дол. 

Прочети повече...


11.01.2016 г.

Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК-2 в имот №034027 в землището на с.Искър, Община Вълчи дол.

Прочети повече...