Обяви

 

 

 

26.11.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 6 от 15.11.2019г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 19-04 -126/30.09.2019 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище с.Бояна ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

25.11.2019г.                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-0801-1427/25.11.2019 г.
                                  

                                                                                                                

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1334/25.11.2019 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ с идентификатор № 12574.59.28 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

15.11.2019г.                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 20177190400366
                                  

                                                                                                                

Подписаната Станислава Янкова - Частен съдебен изпълнител, вписана в Камарата на Частните съдебни изпълнители под № 719, с район на действие района на Окръжен съд гр. Варна, адрес на кантората гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 38...

Прочети повече...

 

 

29.10.2019г.                                          

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр,Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53                                  

                                                                                                                

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционй и дезинсекциозни дейности, Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 

 

23.10.2019г.                                          

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от „Термо лидер“ ООД,
 ЕИК 201826052, гр. Аксаково, ул.„Георги Петлешев“ № 1А           

                                                                                                                

Уведомяваме Ви, че „Термо лидер“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води в имот с идентификатор 53093.20.130 в землището на с. Оборище, ЕКАТТЕ 53093, общ. Вълчи дол, обл. Варна за допълнително (резервно) водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба“...


Прочети повече...


Скица

 

 

02.10.2019г.                                              

Изх. № РД 08-01-1251/01.10.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

                                                                                                                

Инвестиционно предложение за: „Площадка за загробване на животни – трупна яма в ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна”...


Прочети повече...

 

01.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-74-20/16.09.2019г., наш вх.№ РД-07-74-38/16.09.2019г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-19-07-74/01.08.2019г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 9/28.08.2019 г. за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

 

04.09.2019г.                                              

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Басейнова дирекция "Дунавски район"

                                                                                                                                     

На основание чл.61а, ал.1...


Прочети повече...

 

04.09.2019г.                                              

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 996/04.09.2019 г.

                                                                                                                                     

Сьгласио сключени договори за наем № 43/18.03.2013 г., № 44/18.03.2013 г. и № 40/17.03.2015 г. между Община Вълчи дол и Евгим Бисеров Димитров, е адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Асен Злагаров” № 36 са отдадени за временно възмездно ползване имот № 000019, находящ се в землището на с. f Метличина, имот № 000039, находящ се в землището на с. Метличина и имот№ 032002. находящ се в землището на е. Войводино...


Прочети повече...

 

29.08.2019г.                                              

 

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

                                                                                                                                     

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4557”, находящ се в ПИ 12574.501.1420 по КК нагр. Вълди дол, община Вълчи дол.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4.

 

29.08.2019г.                                              

 

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

                                                                                                                                     

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4625”, находящ се в ПИ 6917(151 .(5 по КК на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство Стефан Караджа или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4.

 

28.08.2019г.                                              

 

ЗАПОВЕД

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

                                                                                                                                     

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-281/30.05.2019 г. от „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД, представлявано от управителите Тодор Янчев Янчев и Христо Иванов Томов със седалище и адрес на управление: 9154 гр. Аксаково, ул. Георги Петлешев 1А, ЕИК 201826052...


Прочети повече...

 

21.08.2019г.                                              

 

Изх. № РД 08-01-1119/20.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                     

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 908/19.08.2019г., НТП „Стопански двор” за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 53093.24.21 по КККР на с. Оборище.

 

13.08.2019г.                                              

 

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана  със заболяването Африканска чума по свинете

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

13.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1096/13.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

08.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1072/05.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

07.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1072/05.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                       

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 865/02.08.2019 г. за изработване на ПУП-ПР за УПИ Ш-268,270 и УПИ IV-268, кв. 45 по плана на е. Брестак.

 

 

26.07.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1050/26.07.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

                                                                                                                                       

Инвестиционно предложение за: „Основен ремонт – цялостно преасфалтиране на ул. мрежа на пл. Освобождение, между ОК 82-187-187а-84а-85-74-75-76-77 и част от ул. Бригадирска от ОК 81 до ОК 82, гр. Вълчи дол, община Вълчи дол”...


Прочети повече...

 

26.07.2019г.                 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                       

Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 128, ал. 1,2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП - парцеларен план за обект: «Подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизираната територия на с. Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”...


Прочети повече...

 

25.07.2019г.                 

 

ЗАПОВЕД

Изх. № РД-19-7706-133 / 24.07.2019 г.

СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен цешър Варна

                                                                                                                                       

УСТАНОВИХ:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и съобразно Решение №1 от Протокол №6/22.07.2019г. or проведено заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с предприемане на превантивни мерки на територията на общините в област Варна...


Прочети повече...

 

22.07.2019г.                 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД-08-01-990 / 22.07.2019 г.

                                                                                                                                       

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ № 12574.15.4 по КК на гр. Вълчи дол...


Прочети повече...

 

19.07.2019г.                 

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

                                                                                                                                       

По-долу ще намерите линкове към информационен видеоклип, във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете...


Прочети повече...

 

 

17.07.2019г.                 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол
О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

                                                                                                                                       

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

 І. Продажба на имот,  частна общинска собственост:

   Поземлен имот с идентификатор 14667.35.103, АОС № 3635/16.04.2018г.,  с начин на трайно ползване овощна градина с площ 32977 кв.м. в землището на с.Ген.Киселово...


Прочети повече...

 

10.07.2019г.                 

 

изх. № РД-08-01-926/10.07.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

                                                                                                                                       

Инвестиционно предложение за: „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиника гр. Вълчи дол, находища се в У ПИ XII-154, кв. 18 по плана на града”


Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е осигуряването на достъпна среда до сградата на Поликлиника гр. Вълчи дол...


Прочети повече...

 

27.06.2019г.                 

 

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА                                                                                                                                       

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Улична битова канализация между ОТ 42 и ОТ 43 по ул. Асен Златаров, гр. Вълчи дол, област Варна”


В участъка между ОТ 42 и ОТ 43 от ул. Асен Златаров няма изградена улична канализация. Изработен е работен проект за изграждане на улична битова канализация. Трасето на новопроектираната канализация е по асфалтирана улица, осигуряваща достъп до имотите в района...


Прочети повече...

 

26.06.2019г.                 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 към чл. 42 на Раздел ІV. Такси за технически услуги на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                                                                                                                                                 
Във връзка с  необходимостта от по-точно/диференцирано таксуване на техническите услуги се налага изменение и допълнение на ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 42 на Раздел ІV. Такси за технически услуги...


Прочети повече...

 

24.06.2019г.                 

 

ЕСО ОТНОСНО ЛЯТНО-ЕСЕННА КАМПАНИЯ ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

  

                                                                                                                                                 
Във връзка с предстоящото започване на    лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи...


Прочети повече...

 

24.06.2019г.                 

 

РЗ ОТНОСНО: КУРС ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ

 

                                                                                                                                                 
 Курс за безплатно обучение за придобиване па Сертификат по чл.83 от Закон за защита на растенията за лица, конго използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, в рамките на професионалната си дейност...


Прочети повече...

 

21.06.2019г.                 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№РД08-01-778/21.06.2019    

                                                                                                                                                 
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 710/21.06.2019 г. за изработване на ПУП-ПР/делба/ за УПИ II -278, кв. 20 по плана на с. Щипско...


Прочети повече...

 

21.06.2019г.                 

 

РАЗРЕШЕНИЕ

№512/13.06.2019      

                                                                                                                                                 
за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл, 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Голямата могила", разположена в землището на с, Щипско, община Вълчи дол, област Варна...


Прочети повече...

 

17.06.2019г.                 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

 от „ БГ АГРО земеделска компания“ ЕООД
(адрес и телефон за контакт)
Гр. Варна ул.“Генерал Колев „12  052 601656      

                                                                                                                                                 
Уведомяваме Ви, че „БГ АГРО земеделска компания“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Да реализира „Ел. захранване на 2 бр. сондажни кладфенци чрез поставянето на БКТП 20/0,4kV, 400 Kva и кабелна линия 20 kV. В м-ст „Люцерните, ПИ 84022.15.1, с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл.Варна...


Прочети повече...

 

14.06.2019г.                                                                                      

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА „МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТОР ЧРЕЗ КАРБОНИЗАЦИЯ НА БИОМАСА МИПБТ 500” В УПИ ХХ В КВ. 20 ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА

                   


Информация...


Искане...

 

11.06.2019г.                                       

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Даниел Петров Петров Фирма „Крис-61" ЕООД                                                                                                                                                        

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

07.06.2019г.                                       

СИГНАЛ

за

Бяла американска пеперуда                                                                                                                                                                                          

                   
Областиа дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда.

При ниска плътност борбата срещу неприятеля може да бъде изведена по механичен начин - чрез изрязване на гъсеничните гнезда....


Прочети повече...

 

27.05.2019г.                                       

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Даниел Петров Петров Фирма „Крис-61" ЕООД                                                                                                                                                        

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

05.06.2019г.                                 

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                                              
Днес 28.05.2019 г. комисия назначена със Заповед №347/07.04.2019 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.ЮО, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...


Прочети повече...

 

03.06.2019г.                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „Термо лидер“ ООД, ЕИК 201826052,
 гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 1А                                                                                                                                        
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Уведомяваме Ви, че „Термо лидер“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води в имот с идентификатор 53093.20.130 в землището на с. Оборище, ЕКАТТЕ 53093, общ. Вълчи дол, обл. Варна за допълнително (резервно) водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба“...


Прочети повече...

 

27.05.2019г.                                   

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД
БУЛСТАТ 103535920
гр./с. Вълчи дол
ул. „Ал. Стамболийски „53
                                                                                                                                                                

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

27.05.2019г.                                                                                                                    

ПОКАНА
за
обществено обсъждане, разглеждане и приемане на горскостопанскиплан за горските територии                        собственост на Община Вълчи дол                                                              

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка е разглеждането и приемането на горскостопански план за горските територии собственост на Община Вълчи дол на 14.06.2019 год. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол Вълчи дол, ще се проведе обществено обсъждане и заседание на комисията по разглеждане и приемане на плана...


Прочети повече...


Обяснителна записка...

 

23.05.2019г.                                                  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                                             
І. Продажба на имот,  частна общинска собственост:
 1.  Поземлен имот с идентификатор 84022.501.466, АОС № 3774/20.03.2019г.,  номер по предходен план УПИ І, кв.44 по плана на с. Щипско с площ 5126 кв.м., с начин на трайно ползване: обект комплекс за образование в урбанизирана територия, ведно с построената в имота сграда за образование с идентификатор 84022.501.466.1, със застроена площ 340 кв.м., масивна едноетажна, състояща се от пет стаи и коридор...


Прочети повече...

 

16.05.2019г.                                   

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД
БУЛСТАТ 103535920
гр./с. Вълчи дол
ул. „Ал. Стамболийски „53
                                                                                                                                            

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

10.05.2019г.                                                                                

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

 Даниел Петров Петров / у Фирма „Крис-61" ЕООД ,Е
БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53
                                                                                                                                              

                   
1.0т 12.05.2019 г до 14.05.2019 г от 06.30 до 10.00 часа и от 17.30 до 21.00 часа ще се проведе третиране на пшеница 1.с продукт за растителна защита/препарат - Импакт 25 СК карантинен срок - 30 дни, при доза 50 мл/дка...


Прочети повече...

 

09.05.2019г.                                                                                

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

 „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД), ЕИК 1308232430446, с адрес: град Горна Оряховица, ул. Цар Освободител № 97,
тел. 0618 64669
                                                                                    

                   
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

моб. тел. за връзка 0889 466 202; 0887 840 149
..


Прочети повече...

 

 

09.05.2019 г.                                      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Недко Генчев Малчев
ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12
                                                                                    

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

 

09.05.2019 г.                                      

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 01-08-557/1/09.05.2019 г.                                                                            

                                                                                  

                   
Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 455/07.05.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.49.55 по КК на гр. Вълчи дол - плана отрежда конкретно предназначение на имота „за гробищен парк”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

 

 

08.05.2019 г.                                                           

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров

Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920

Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53                                                                                                                                                                                                                                      

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД...


Прочети повече...

 

 

19.04.2019 г.                                      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

ДП „НКЖИ” ЖПС - ШУМЕН, БУЛСТАТ1308232430548,
                                                
Адрес: гр. Шумен 9700, Гаров площад1                                                                                    

                   
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

моб. тел. за връзка 0889 466 202; 0887 840 149
..


Прочети повече...

 

 

08.04.2019 г.                                      

СЪОБЩЕНИЕ

изх.№ РД 04-00-М-70/1/08.03.2019 г.                                                                                       

                   
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД...


Прочети повече...

 

 

05.04.2019 г.         

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем за срок от 5 ( пет) години, на имоти  публична общинска собственост:

           1.Търговски обект – външен бар с площ 50 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310 (предходен идентификатор 12574.85.1), АОС №/16.01.2019г...


Прочети повече...

 

03.04.2019 г.               

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите                     

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН       

...


Прочети повече...

 

03.04.2019 г.         

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН-6704275065

Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД           

ЕИК 103609000

Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

02.04.2019 г.                 

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-483/02.04.2019 г.                                         

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл. 1246, ал.З от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-15-56/11.03.2019 г. на МРРБ за изработване на ПУП-ПП за обект „ Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД ...


Прочети повече...

 

29.03.2019 г.                 

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-470/29.03.2019 г.                                         

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 288/29.03.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР(подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ 1-141; УПИ II-142 и УПИ XI-140 кв. 35 по плана на с. Радан Войвода -попълване на кадастрален план и промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

 

ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ НАПОМНЯ НА ГРАЖДАНИТЕ !!!
СТРОГО Е    ЗА
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
НА
ОБЩИНСКО ДЕПО ВЪЛЧИ
ДОЛ!!!
НА НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ САНКЦИИ В РАЗМЕР ОТ 300 ДО 1000 лв„ СЪГЛАСНО ЧЛ. 133, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

21.03.2019 г.                                  

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а,ал 1 от Закона за водите                                                                                                                            
               

                                                     

На основание чл 62а ал.1 връзка с чл. 44. ал. 1 и ал. 2, чл. 46. ал. 1, т. 1, буква ..ж" и чл. 52. ал. I. т.4 на Закона за водите (313) и носгъпйло в Ьасейнова Дирекция “Дунавски район" Заявление га откриване на процедура та издаване на разрешително та водовземане ...


Прочети повече...

 

20.03.2019 г.

 

УBEДОМЛЕHИЕ
за инвестиционно предложение                                     
                                         

                                                     

Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона, което ще доведе до затвърждаване на ролята на Република България като...


Прочети повече...

 

 

20.03.2019 г.           

 

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а,ал 1 от Закона за водите                                         

                                                     

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т. 2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” заявление вх. № ПВ5-00069/ 16.10.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Брестак - 2“...


Прочети повече...

 

12.03.2019 г.         

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Георги Христов Митев
ЕГН: 4411068088

Фирма. ЗКПУ „21 Ви Век”

с. Владимирово

БУЛСТАТ 834054233

Адрес: с. Владимирово                                                       

                 
                                             

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

 

07.03.2019 г.         

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров

Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920

Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53                 
                                             

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На 10.03 2019 г. от 6.00 до 10.00 и от 18.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на Пшеница с препарат/продукт...


Прочети повече...

 

06.03.2019 г.                 

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-400/06.03.2019 г.                                         

                   

Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен и обявен в Държавен вестник бр. 19/05.03.2019 г. ПУП - парцеларен план за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол - ЛКВ Преселка” във фаза окончателен проект с дължина на трасето през територията на община Вълчи дол 18 432.39 м., преминаващо през територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич и с. Есеница...


Прочети повече...

 

05.03.2019 г.                                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 9400-М-59/1/05.03.2019 г.                                                                                       

                   

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план -план за регулация) за УПИ 1-141; УПИ П-142 и УПИ Х1-140 кв. 35 по плана на с. Радан Войвода.

Предвижда се промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Проектът за изменение на ПУП-ПР е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация

 

 

21.02.2019 г.                                                

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 08-01-290/21.02.2019 г.  

 

                                                                                                                                                             

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект на ГТУП-ПЗ (Подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ с идентификатор 12574.49.55 по КККР на землище гр. Вълчи дол....

 

Прочети повече;

                                   

 

 

20.02.2019 г.                                                

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                                                             

                   

Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  на територията на Община Вълчи дол, че срока за подаване на заяления за пасища за стопанската 2019/2020г. е до 10.03.2019г....

 

Прочети повече;

                                          Срок за подаване на заявленията - 15.03.2019

 

 

20.02.2019 г.                                                

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                                                             

                   

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, вх.№ РД 36-03-2/12.02.2019г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово"...

ЗАБРАНЯВАМ

 

 Заповед;

 

Приложение;

                                          Срок за подаване на заявленията - 15.03.2019

 

15.02.2019 г.                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ

                                                                                                                                                             

                   

Община Вълчи дол обявява имоти за отдаване под наем за стопанската 2019/2020г., без търг или конкурс на основание Решение № 1370/31.01.2019г. на ОбС Вълчи дол.

 

Решение;

 

Приложение;

                                          Срок за подаване на заявленията - 15.03.2019

 

08.02.2019 г.                                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 9400-Г-18/1/01.02.2019 г.                                                                                       

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 117/08.02.2019 г. за изработване на ПУП-ПР за УПИ 1-141, И-142 и XI-140 кв. 35 по плана на с. Радан Войвода.

 

 

07.02.2019 г.                                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 7700-66/1/07.02.2019 г.                                                                                       

                   

На основание чл. 124 б. ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 113/07.02.2019 г. за изработване на ГТУТ1-Г13 за 1ТИ е идентификатор № 06416.103.52. образуван от сливането на - ПИ № 06416.103.39 и ГТИ № 06416.103.40- по КККР на с. Брестак.


 

 

07.02.2019 г.                                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 7700-64/1/07.02.2019 г.                                                                                       

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 112/07.02.2019 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ с идентификатор № 12574.59.28 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

 

04.02.2019 г.                            

ОБЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                    

                   

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

I. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот публична общинска собственост, както следва:

Част от площадно пространство с площ от 10.00 кв.м., южно от УПИ II в кв. 27 по плана на с. Стефан Караджа, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно Схема за разполагане на преместваем обект по плана на с. Стефан Караджа
...


Прочети повече...

 

31.01.2019 г.                                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 08-01-213/31.01.2019 г.                                                                                       

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 79/31.01.2019 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за УПИ 1-115, кв. 90 по плана на с. Щипско.

 

 

24.01.2019 г.                       

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД

за с. Щипско                                                                                        

                   

На основание чл.99, ал.2 от АПК вр. чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад Изх.№ АУ-10-48-1 /17.01.2019г. на началника на Общинска служба по земеделие - гр.Вълчи дол, наш Вх.№ АУ-10-48-2 /17.01.2019г. за изменение на Заповед №РД18-17-106/01.10.2018г. за землището на с.Щипско, ЕКАТТЕ 84022, общ. Вълчи дол, област Варна за стопанската 2018/2019г. поради смърт на лицето Д.Г.Н...

Заповед изм.

 

22.01.2019 г.                       

ОБЯВЛЕНИЕ

по изп. д. №20178950401238                                                        

                   

Подписаният Людмил Станев, частен съдебен изпълнител, рег.№895, с район на действие Окръжен съд Варна , ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.02.2019г. до 26.03.2019г. - 17,00 часа ще се проведе публична продан на недвижими имот, собственост на Стоян Валентинов Стоянов, а именно...


Прочети повече...

 

02.01.2019 г.                       

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. №  РД 0400-5(1)/02.01.2019 г.                                         

                   

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за изграждане на: „Гробищен парк” в...


Прочети повече...

 

17.12.2018 г.         

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-1289                                         

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1424/17.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ, План схеми на: Електрозахранване и ВиК, и Пътна връзка за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР на с. Стефан Караджа...


Прочети повече...

 

04.12.2018 г.                                

 

ОБЯВА                                                                                           

Изх. №  РД 08-01-1243/04.12.2018 г.   

                      

                   

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно намерение: «Ремонт на Обединено училище „Васил Левски” с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него» - І, ІІ и ІІІ етап УПИ І, кв. 1,  село Михалич, общ. Вълчи дол,  област Варна
Прочети повече...

 

30.11.2018 г.                                

 

ОБЯВА                                                                                            

                   

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Гробищен парк гр. Вълчи дол” в ПИ с идентификатор 12574.49.55, общ. Вълчи дол, област Варна.

Изработен е проект на ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план-План за застрояване) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12574.49.55 по КК на землище на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.


Прочети повече...

 

 

 

29.11.2018 г.                                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                  

                   

от физическото лице Селиме Асан Хасан, действаща и лично като земеделски производител с ЕИК 7411188751, с.Радан, Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна, тел. за контакт 0899826308 и 0899035349


Уважаеми г-н Кмете,

Уведомяваме Ви, че имам инвестиционно намерение да изградя „Дестилерия за преработка на тревни култури и етерично маслени суровини” в УПИ VIII 135,1137, кв.24, с.Радан Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна “.

Проектирането, строителството и експлоатацията са съобразени с действащите закони в Република България.

 

 

27.11.2018 г.                                

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№РД-08-01-1209/27.11.2018г.                                                            
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1325/26.11.2018 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ е идентификатор № 53093.23.14, Стопански двор по КККР на с. Оборище.

 

 

26.11.2018 г.                                

 

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                                  

                   

І. Продажба на имоти частна общинска собственост:

1.ПИ с идентификатор 48524.70.21, номер по предходен план 000093, представляващ нива с площ 11 313 кв.м, VІІ категория, находящ се в землището на с. Михалич, АОС №3726/14.09.2018 г...


Прочети повече...

 

 

23.11.2018 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 1290 от 08.11.2018г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 18-17-85 от 01.10.2018г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с.  Генерал Колево   заповед;  
с.  Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с.  Звънец   заповед;  
с.  Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с.  Калоян   заповед;  
с.  Караманите   заповед;  
с.  Кракра   заповед;  
с.  Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с.  Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед; Заповед изм.
с. Щипско   заповед; Заповед изм.

 

 

21.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1184/21.11.2018г.                                                                     

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР нас. Стефан Караджа...

Прочети повече...

 

 

13.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1144/12.11.2018г.                                                                     

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1261/12.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол - определя се устройствената зона „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота ”за селскостопански нужди”...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                       

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД                                                                  

                   

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-0401-30(2)/01.11.2018г.                                                                     

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, гр. София е издадена Заповед № РД-02-15-72/29.10.2018 г. от Заместник-министъра...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1120/01.11.2018г.                                                                     

                   

Инвестиционно предложение: «Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол - Основен ремонт и реконструкция на Обединено училище „Св. Иван Рилски”» УПИ I, кв. 54, село Червенци, общ. Вълчи дол, област Варна...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                   

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни  дейности...

Прочети повече...

  

 

29.10.2018 г.                                       

"РОЗМАР" ЕАД

ОБЯВЯВА                                                                                                                                                                               

На заинтересованите лица и общественост, че предвижда изграждане на „Предприятие за производство на нов вид биотор - биочар актив чрез карбонизация на биомаса”. Предприятието ще е с производителност 6 т/ден. Производството ще бъде изградено в УПИ XX, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ 5 264 кв. м. Имота е собственост на инвеститора...

Прочети повече...

 

 

25.10.2018 г.    

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
Ж.К. ЧАЙКА 66, ЕТ. 15, АП. 59,
9000 ГР. ВАРНА   
                                          

              

Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е издадена Заповед № 953/21.08.2018 г., която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - премахване на строежа...

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                     

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1198/23.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ 11-135; VI-137 и V-138, кв. 24 по плана на с. Радан Войвода.

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/22.10.2018г.                                                                     

                   

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1160/17.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за УПИ 1-15, кв. 39 по плана на с. Щипско.

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1078/22.10.2018г.                                                                     

                   

 Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ№ 12574.59.90 по КККР Вълчи дол.
Предвижда се установяване на „Чисто производствена зона/Пч/”...

Прочети повече...

 
 

19.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1074/18.10.2018г.                                                                     

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1161/17.10.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII—535 в кв. 30 по плана на с. Брестак, с цел промяна на вътрешната дворищна регулация по имотната граница.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

03.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1013/03.10.2018г.                                                                     

                   

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1084/27.09.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

 

02.10.2018 г.                                               

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-1011/02.10.2018 г.                                                                   

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „Свинекомплекс Брестак” АД за «Изграждане на разпределителен полиетиленов газопровод за природен газ захранващ „Свинекомплекс Брестак” с. Брестак»...

    Прочети повече...

 

 

02.10.2018 г.                                               

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597                                                 

                                                                        

                    

Уведомяваме Ви, че „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, има следното инвестиционно предложение /ИП/:    Извършване на дейности по оползотворяване на СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица...

    Прочети повече...

 

 

01.10.2018 г.

Областна дирекция „Земеделие” Варна 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

   ЗАПОВЕД № РД 18-17-93 гр. Варна, 01.10.2018г.                               

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-862/05.09.2018г. наш вх.№ РД-04-70-7/10.09.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД-18-17-7/01.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 13/29.08.2018 г. за землището на с.Звънец, ЕКАТТЕ 30555, общ. Вълчи дол, обл. Варна
:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с.  Генерал Колево   заповед;  
с.  Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с.  Звънец   заповед;  
с.  Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с.  Калоян   заповед;  
с.  Караманите   заповед;  
с.  Кракра   заповед;  
с.  Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с.  Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

20.09.2018 г.                                               

 


ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                   

                                                                        

                    

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот с площ 3030 кв.м., съставляващ УПИ ІV-67, кв.3 по плана на с. Караманите, АОС №3617/01.02.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 151,50 лв.         Депозита е в размер на 75,75 лв.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 2890 кв.м., съставляващ УПИ V-49, кв.5 по плана на с. Караманите, АОС №3671/11.06.2018 г...

    Прочети повече...

  

 

18.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-983/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ VII-535 и УПИ Х-533 кв. 30 по плана на с. Брестак...

    Прочети повече...

  

  

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-959/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1025/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич - изменя се устройствената зона в „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота за ”ПСД”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

  

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-958/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1026/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №11836.20.38 по КККР на е. Войводино. Имота се отрежда за „Обществено обслужване”, е конкретно предназначение „други общественообслужващи дейности- за изграждане на дълбок сондаж за питейна вода”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

       

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-957/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1027/05.09.2018 г. за одобряване на План-схеми по части: Ел и ВиК, към ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №06416.90.11, Стопански двор, по КККР на с. Брестак.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

   

27.08.2018 г.              

 


П Р И З И В
                                                                                                  

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН ...

   Прочети повече...

 

      

10.08.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-843/10.08.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич.

Предвижда се промяна в устройството на територията в Производствена зона -чисто производствена „Пч”, с конкретно предназначение за „Производствена и складова дейност”/ПСД/, с градоустройствени показатели: Пзастр.- до 80%; Кинт - до 2,5; Озел. мин. 20%; начин на застрояване -свободно.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.

 

09.08.2018 г.              

 

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
ОБЯВЯВА
                                                                                                 

Инвестиционно предложение: «Проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на е. Михалич, общ. Вълчи дол...

   Прочети повече...

  

   

 

08.08.2018 г.              

 


СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за «Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка “ОС Вълчи дол - КВ Преселка”...

   Прочети повече...

  

   

03.08.2018 г.              

 


СИГНАЛ

Бяла американска пеперуда
                                                                                                 

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 26 голи регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

   Прочети повече...

  

   

30.07.2018 г.              


СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

9147 С. БОЯНА
                                                                                                 

Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е съставен Констативен акт № 1/27.06.2018 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строежа...

   Прочети повече...

  

25.07.2018 г.              


ОБЯВА

От: “НОЕМА 55” ЕООД,

управител — Мартин Илиев Иванов
                                                                                 

                    

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./


УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
„Модернизация, подобряване на условията на труд и енергийната ефективност в аквакултурно стопанство в язовир Генерал Колево, община Вълчи дол”
Местоположение: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, Република България.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство село Генерал Колево или в РИОСВ Варна, ул.”Ян Палах” № 4, гр. Варна, пощенски код 9000.


 

25.07.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-782/25.07.2018 г.
                                                                                 

                    


Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 875/24.07.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06416.90.11, Стопански двор по КККР на с. Брестак.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

 

   

23.07.2018 г.              


СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                 

                    


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” к ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище иа с. Войиодипо, общ. Вълчи дол, облист Варна.

Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 202 в сградата на община Вълчи дол и в Кметство село Войводино.

Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14—дневен срок, считано от 24.07.2018 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

 

         

16.07.2018 г.              


ПРОТОКОЛ                                                                   
                                                                                 

                    


Днес 12.07.2018 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с писмо изх. №91-869/06.07.2018 г. на Румен Порожанов-Министъра на земеделието, храните и горите, като се взеха следните решения...

   

  Прочети повече...

  

      

06.07.2018 г.              


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                                                 

                    


Уведомяваме Ви че, „Хидрострой" АД има инвестиционно предложение за : Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен...

   

  Прочети повече...

  

    

25.06.2018 г.              


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
                                                                                 

                    


СН "Акваполи", ЕИК: 175995233, с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна

С Ъ О Б Щ А В А ..........

   

  Прочети повече...

   

20.06.2018  г.                                          

П О К А Н А

за общо събрание на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЕТРИНО, ПРОВАДИЯ"

 Уважаеми дами и господа,

Управителния съвет на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Ветрино ....

 

  Прочети повече...

   

20.06.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-687/20.06.2018                                                                                     

                      


Община Вълчи дол съобщава, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ IV- музей в кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, собственост на Община Вълчи дол

  

20.06.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-686/20.06.2018                                                                                     

                      


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, съобщава, че е издадена заповед №734/15.06.2018 г. за изработване на ПУП- ПР за УПИ V- 133 в кв. 21 по плана на с. Калоян.

 

20.06.2018  г.                                          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

 

 

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 21717.10.742, номер по предходен план 010406, 010147, 010149, представляващ друг вид нива с площ 12 376 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3583/27.09.2017 г.

..

  Прочети повече...

 

 

12.06.2018  г.                                          

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"


Относно: Лятно-е сениата кампания по прибиране на реколтата                                                                                    

                                              


Във връзка е предстоящото започване т лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата. Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Община Вълчи Дол, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ* които са част от слектропреносната система, собственост на ECO - ЕАД. Мрежови експлоатационен район - Варна...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВАРНА

СИГНАЛ

                                              


Бяла американска пеперуда

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 25 май регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

П Р О Т О К О Л                                                                                                                    

                                              


Днес 30.05.2018 г. комисия назначена със Заповед №438/17.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав:
Председател – Димка Пенчева- гл. експерт в дирекция УТ ОС;
Членове: 1. Нина Белева – гл. юрисконсулт на Община Вълчи дол;
               2. Милка Янева – ст. експерт в дирекция УТ ОС;
               3. Иван Дранов - гл. експерт в дирекция УТ ОС;
     4. Маринела Иванова – гл. специалист в дирекция УТ ОС.
І.  Извършва допълнително разпределение на пасище, мера и ливади за стопанската 2018/2019 г., в съседни землища на правоимащи лица с регистриран животновъден обект, съгласно чл.99, ал.5 от ППЗСПЗЗ...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

 

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 39373.48.41, номер по предходен план 000056, представляващ нива с площ 5312 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3445/26.08.2016 г...

..

  Прочети повече...

 

 

25.05.2018  г.                                                        


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. №  РД 08-01-609/25.05.2018 г.

                                                                                                                         

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” в ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна...

  Прочети повече...

 

 

25.05.2018  г.                                                        

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме
...

  Прочети повече...

 

21.05.2018  г.                                                        


На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

ОБЯВЯВА
                                                                                                                         

Инвестиционно предложение е за изграждане на: «Дълбок сондаж за питейна вода в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на землище с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна»...

  Прочети повече...

 

 

08.05.2018  г.                                                        


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

03.05.2018  г.                                                        


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

25.04.2018 г.                КАДАСТРАЛНА КАРТА
с. Щипско
                                                                                                                                        
                   

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА С.ЩИПСКО

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ В КМЕТСТВОТО НА СЕЛОТО.

В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО НАЧАЛНИКА НА СГКК-ВАРНА.

ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И ВОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

 

 

25.04.2018 г.                КАДАСТРАЛНА КАРТА
гр. Вълчи дол
                                                                                                                                        
                   

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ. КАДАСТРАЛНАТА КАРТА Е ИЗЛОЖЕНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

1.В АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ВАРНА;

2.НА ВИТРИНАТА НА ПОЩЕНСКИЯ КЛОН-ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ ;

3.ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО ДИРЕКТОРА НА АГКК-ВАРНА.

 ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

 

24.04.2018 г.                


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                            

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци Р-213х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ - Щипско“ и Р-214х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ -Щипско“...

  Прочети повече...

 

 

23.04.2018 г.                


ЗАПОВЕД

№РД-18-7706-111 / 17.04.2018 г.                                               

СТОЯН ПАСЕВ — Областен управител на област с административен център Варна
                                                                                                                            

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта
С. оглед на гореизложеното на основание чл. 64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 15.04.2018 г. до 31.10.2018 г...

  Прочети повече...

 

 

20.04.2018 г.                


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

“Ивона” ООД                                                                                                        
                   

           
за    провеждане    на    растителнозащитни,    дезинфекционни    и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

20.04.2018 г.             


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-477/19.04.2018                                                                                    

                     

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ с идентификатор №12574.59.17 по КК на гр. Вълчи дол.

Предвижда се отреждане на имота „за ПСД”, с градоустройствени показатели: Пзастр,- до 80% , Кинт - до 2.5.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.
От Общината

 

18.04.2018 г.             


ОБЯВА

от

“Булгартрансгаз”ЕАД                                                                    
                   

           
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

за инвестиционно предложение „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „Очистно съоръжение (ОС) ВЪЛЧИ ДОЛ - Кранов възел (КВ) ПРЕСЕЛКА“...

  Прочети повече...

  Карта.

 

 

18.04.2018 г.             


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни,       

дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

           
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

12.04.2018 г.            


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни,       

дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

           
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

12.04.2018 г.


Изх. № РД 08-01-399/12.04.2018 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,               

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А
                                                                          

                                        

              Изработен е ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за поземлен имот с идентификатор12574.5.136,землище на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна с цел създаване на подробен устройствен план, който да определи предназначението и техническите параметри на застрояване, във връзка с реализацията на инвестиционното намерение на община Вълчи дол за изграждане на „Специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци”...        

  Прочети повече...

 

10.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                          

                                        

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението, че с Решение № 1045/22.03.2018г.  на Общински съвет Вълчи дол са утвърдени маломерните имоти /до 10 дка/, от общинския поземлен фонд на територията на Община Вълчи дол, съгласно Приложение 1, за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г., без търг или конкурс.

Заявленията се подават в информационния център на община Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1, в срок до 25.04.2018г. включително.

  Приложение №1...

 

29.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

                                        

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т. 1, буква „е“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” заявление вх. № ПВ5-00090/ 13.10.2017 г. за откриване на процедура...

  Прочети повече...

 

 

16.03.2018 г.      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ        103535920

Адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски „53

                                        

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провевдане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

13.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВА                                            

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г

С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                        

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

· Кабинет №1 с площ 13.20 кв.м. и 6.00 кв.м. общи части на втори етаж в сграда на здравна служба, находяща се в УПИ II, кв. 54 по плана на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

  Прочети повече...

 

 

 

07.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                              

 изх. № РД08-01-306 / 01.03.2018                                         

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 212/ 28.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище с. Брестак.
  Прочети повече...

 

 

02.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

 

 за инвестиционно предложение

от Община Вълчи дол, ЕИК: 000093474, гр. Вълчи дол, ул. „Асен Златаров”№36...

  Прочети повече...

 

20.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 137/ 15.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 35506.26.17 по КК на землище с. Калоян.

  Прочети повече...

 

 

13.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                

Инвестиционно предложение: «Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност».

  Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ V в кв. 43 по нлана на гр. Вълчи дол.

 Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, чс е издадена заповед № 143/ 07.02.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол.
 Прочети повече...

 

 

 

01.02.2018 г.                              

 

 

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

             

Община Вълчи дол уведомява населението на с.Бояна, с.Войводино, с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил, че в ДВ БР.9/26.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на Бояна, с.Войводино,с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил

Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“. Справки по кадастралните карати могат да се правят и в кметствата на горепосочените населени места., в срок до 26.01.2018г.

 

 

26.01.2018 г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-72/26.01.2018

                             

               На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 101/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.       

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                       

изх. № РД-08-01-71/26.01.2018                                 

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 99/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-36 и УПИ VII-36 в кв. 5 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.    

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-70/26.01.2018

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство па територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 33/ 04.01.2018 г. за изработване на Г1УП-ПЗ за УПИ V в кв. 43 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

23.01.2018 г.

 

 СЪОБЩЕНИЕ                                                                       

                             

                Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

               Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

23.01.2018 г.

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

                             

                    На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД,

гр.Варна, пк 9000, ул.“Генерал Колев“12

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски кулгури“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв.м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв.м, трайно предназначение на териториите-земеделски, начин на трайно ползване-ниви, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ГИФТА“АД, с  възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Цветан Дучев -Мениджър проект, гр. Варна, пк 9000, ул. “Генерал Колев“12 , Tel: + 359 887721172, ел. поща (е-mail):  www.bgagro.bg

      Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, Община   Вълчи дол и кметство с. Щипско.

 Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и ОС

 

 

22.01.2018 г.

   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                   

 

                  Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

                Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

 

04.01.2018 г.

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                    

 

Община Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №908/14.12.2017г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път“, собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2017/2018г., както следва:

гр. Вълчи дол   заповед;

Приложение; 

с Бояна   заповед;

Приложение;

с. Брестак   заповед;

Приложение;

с. Войводино   заповед;

Приложение;

с. Генерал Киселово   заповед;

Приложение;

с.  Генерал Колево   заповед;

Приложение;

с.  Добротич   заповед;

Приложение;

с. Есеница   заповед;

Приложение;

с.  Звънец   заповед;

Приложение;

с.  Изворник   заповед;

Приложение;

с. Искър   заповед;

Приложение;

с.  Калоян   заповед;

Приложение;

с.  Караманите   заповед;

Приложение;

с.  Кракра   заповед;

Приложение;

с.  Метличина   заповед;

Приложение;

с. Михалич   заповед;

Приложение;

с. Оборище   заповед;

Приложение;

с.  Радан Войвода   заповед;

Приложение;

с. Стефан Караджа   заповед;

Приложение;

с. Страхил   заповед;

Приложение;

с. Червенци   заповед;

Приложение;

с. Щипско   заповед;

Приложение;

 

 

 

 

 

 

07.12.2017  г.  

Изх. № РД 08-01-1617/19.12.2017 г.

 На основание чл. 6, ал. 10, т. I от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

    Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на „Витис Блек Сии” ООД за «Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в ПИ с идентификатор 14667.33.204 в местността „Липова гора" в землището на е. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, област Варна».
    Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.
    Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14-дневен срок, считано от 20.12.2017 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

 

 

 

07.12.2017  г.  

Изх. № РД 08-01-1541/07.12.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: „Реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ І, кв. 85 по плана на град Вълчи дол”...

 Прочети повече...

 

 

 

02.11.2017  г.  

ПРОТОКОЛ

Днес 02.11.2017 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с изпълнението на Заповед №РД 17-7706-300/27.10.2017 г. на Областния управител на област с административен център Варна, като се взеха следните решения...

 Прочети повече...

 

 

01.11.2017  г.                

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 ог Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г....

 Прочети повече...

 

 

23.10.2017  г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №РД9400-19/23.10.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ IV-865 кв. 37 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

19.10.2017  г.  

Изх. №  РД 08-01-1369/19.10.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А