Община Вълчи дол първа подаде за безвъзмездно финансиране пореден инфраструктурен проект

Първият постъпил проект след одобряване на Стратегията на МИГ „Възход“ е на Община Вълчи дол.  

Общината кандидатства с разработен проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище  „Свети Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ по открита от Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Прочети повече...

 

Допълнителна информация