ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.


1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Главен юрисконсулт – 1 щатна бройка.

2. Кратко описание на длъжността...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация