ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

 

10.12.2015Г.- 11:00 ЧАСА

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Допълнителна информация