Обяви (2015 г.)

 

23.12.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 ...

1. Обявявам конкурс за четири работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ -1 щатна бройка.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

    Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК -2 „Лгро ГТ” в имог № 034027 о г землището на с.Искър, е ЕКА ГТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

    Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане па ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Агро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ЕИК: 000093474, адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост” при Община Вълчи дол, тел: 0898 826 685, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол...

 Прочети повече...


07.12.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево, постоянен адрес: гр. Генерал Тошсво, ул. Янтра- промишлена зона , тел. 05731 5096; 05731 2924
Упълномощен представител: Дарина Бангиева, С8М 0886737335
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Лгро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска о.ласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 07.12.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

 

по Приложение № 2 към чл. 6

  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

  І. Информация за контакт с възложителя:

  1.    Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, ЕКАТТЕ: 84022, актуван с ЛОС № 446/27. 12. 2000г., с площ 68,151 дка и начин на трайно ползване: язовир, публична общинска собственост, Ви уведомяваме, че...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

На основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.)

ЗАПОВЕД

 за

гр. Вълчи дол

Заповед;

Приложение; 

с Бояна

Заповед;

Приложение;

с. Брестак

Заповед;

Приложение;

с. Войводино

Заповед;

Приложение;

с. Генерал Киселово

Заповед;

Приложение;

с.  Генерал Колево

Заповед;

Приложение;

с.  Добротич

Заповед;

Приложение;

с. Есеница

Заповед;

Приложение;

с.  Звънец

Заповед;

Приложение;

с.  Изворник

Заповед;

Приложение;

с. Искър

Заповед;

Приложение;

с.  Калоян

Заповед;

Приложение;

с.  Караманите

Заповед;

Приложение;

с.  Кракра

Заповед;

Приложение;

с.  Метличина

Заповед;

Приложение;

с. Михалич

Заповед;

Приложение;

с. Оборище

Заповед;

Приложение;

с.  Радан Войвода

Заповед;

Приложение;

с. Стефан Караджа

Заповед;

Приложение;

с. Страхил

Заповед;

Приложение;

с. Червенци

Заповед;

Приложение;

с. Щипско

Заповед;

Приложение;

 


 

 30.10.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ

Прочети повече...

 

19.10.2015 г.


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Червенци;

29.10.2015 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Бояна;

Брестак;

Ген. Киселово;

Добротич;

Есеница;

Искър;

Калоян;

Караманите;

Кракра;

Михалич;

Радан Войвода;

Стефан Караджа.


16.10.2015 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Вълчи дол;

Войводино;

Ген. Колево;

Звънец;

Изворник;

Метличина;

Оборище;

Страхил;

Щипско.


12.10.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение От „Черноморска технологична компания” АД - гр. София
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице/
гр. София, бул. „Арсеналски” № 7, БУЛСТАТ 813101815
/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

 

Прочети повече...


09.10.2015 г.

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

 

Прочети повече...


 07.09.2015 г.

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ По чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС

ОТНОСНО: Подадени възражения след проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Регионално депо за отпадъци - регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово


 07.09.2015 г.

Отговор на възражение от представители на обществеността от гр. Вълчи дол и с.  Войводино.


 07.09.2015 г.

Отговор на възражение на жители на с. Венчан по доклада за ОВОС на регионално депо за отпадъци на регион Провадия.


 

 

02.09.2015 г.

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


На основание чл.43, ал.1 от Закона за концесиите, Община Вълчи дол Ви уведомява, че открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ : Поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с начин на трайно ползване „язовир“, с площ 68,151 дка, актуван с АОС №446/27.12.2000г...
Прочети повече...


 

25.08.2015 г.

О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВЪЛЧИ ДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА РЕГИСТРИТЕ НА ИМОТИТЕ И КАРТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016 ГОДИНА

ОСЗ – ВЪЛЧИ ДОЛ


18.08.2015 г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА вълчи дол

ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, община Вълчи дол осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

 Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /17.09.2015 г., 30 дни след публикуване на обявата на интернет страницата на общината/ на e-mailадрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Вълчи дол.

 Лице за контакти: Диана Петрова, тел. 0882 79 05 39


18.08.2015 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на община вълчи дол за периода 2014-2020 г.


18.08.2015 г.

Резюме на Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г.


 

 

10.08.2015 г.

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЯВА


Изготвяне на екологична оценка на Общ устройствен план на Община Вълчи дол

С настоящото уведомявам, че Община Вълчи дол има предложение за изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) за територията на общината.

С изх. №08-01-2596/28.05.2014г., РИОСВ - Варна определя, че за плана е необходимо да се извърши екологична оценка (ЕО).

В тази връзка и на основание чл.19а, т.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приемаме предложения и препоръки към обхвата на екологичната оценка на ОУП съгласно изготвеното задание.
Адрес за кореспонденция:

Община Вълчи дол, ЕИК 000093474

Адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1

Лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост”, GSM: 0898 826 685


10.08.2015 г.

 

ПОКАНА

Уважаеми  дами и господа, представители на стопанския и нестопанския сектор, публичния сектор,

селското стопанство, граждани:

 Община Вълчи дол и СНЦ „Местна инициативна група Възход“ имат удоволствието да ви поканят за участие в провеждане на форум/среща за идентифициране/определяне на представители от следните сектори...

  Прочети повече...


04.08.2015 г.

Във връзка с чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, относно стопанската 2015-2016г., приложено изпращаме Ви график на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Вълчи дол.

Прочети повече...


 

28.07.2015 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. №  РД 08-01-1112 /15.07.2015 г.                     

 

              Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на основание чл. 140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране 280/14.07.2015 г. на базова станция № 4311 в УПИ V-109, кв. 90 по плана на с. Щипско, собственост на Н-ци Стоян Стоянов Радев.

На основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че визата за проектиране е на разположение в Дирекция Устройство на територията  - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината, където заинтересуваните съседи могат да се запознаят и ако имат възражения да ги направят писмено. 


 

27.07.2015 г.

 

ОБЯВА

 «ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ» със седалище: гр. Вълчи дол - 9280; пл. ”Христо Ботев” №1, ЕИК: 000093474.  +359 51312680, факс: +359 51313450, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .   www.valchidol-bg.comна основание чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  за Регионално депо за отпадъци – регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово“.

Прочети повече...


24.07.2015 г.

На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрено и Вълчи дол...

 

Покана...

Устав...

Молба за членство...


 

17.07.2015 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,


Община Вълчи дол Ви кани да представите Ваше предложение за закупуване на оборудване по проект:“Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане на кухнята на Домашен социален патронаж"...

Прочети повече...


14.07.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  

изх. № РД  08-01-1104/14.07. 2015 г.

      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № РД 02-14-1055/01.11.2013 г. на Министъра на регионалното развитие с която се разрешава на „НОРЕКС НП” ООД да изработи за своя сметка Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземно кабелно трасе за свързване на 15 броя ветрогенератори в землището на село Бдинци с подстанция 20/110 kV в село Караманите, община Вълчи дол, област Варна.


 

01.07.2015 г.

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Относно: Провеждане на процедура по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. за предоставяне за ползване на имоти от ОПФ с начин на трайно ползване „пасище, мера”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

С настоящото писмо Ви уведомявам, че съгласно §18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, разпределението на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ...

Прочети повече...

Списък на свободните пасища за стопанската 2015 - 2016 г.


 23.06.2015 г.

СИГНАЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

    Областна дирекция по безопасност на храните - Варна обявява, на база извършени наблюдения, начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на Бялата американска пеперуда.
    Неприятелят е многояден вид и напада голям брой овощни, горски и декоративни видове растения.
    При ниска плътност борбата срещу гъсениците на неприятеля може да бъде изведена по механичен начин - чрез изрязване на гъсеничните гнезда.
    При висока плътност и масово намножаване е необходимо да се премине към извеждане на химична борба.
    Третирането е ефективно, ако се извърши в ранни стадии от развитието на гъсениците - от първа до трета възраст.
    В населени места - паркове, улични алеи, пространства около жилищни, обществени и административни ради, да се използва продукта Дипел 2Х - 0,1%, /активно вещество Бацилус турингиензис/.

С уважение,
ДР. МАРГАРИТА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР ОДБХ -ВАРНА

Прочети повече... 

18.06.2015 г.


ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000047 по КВС на с. Оборище, община Вълчи дол, с начин на трайно ползване „язовир“, с площ 51,989 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №443/27.12.2000г., Ви уведомяваме, че заседанието на комисията назначена със Заповед №546/04.05.2015г. на Кмета на Община Вълчи дол, на което ще бъдат отворени Плик №2 „Предложение“ и Плик №3 „Обвързващо предложение“ ще се проведе на 19.06.2015г., в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол - гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.


С уважение,
Теодора Димитрова,
Председател на комисията
Прочети повече...


08.06.2015 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.’’Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...


01.06.2015 г.

СПИСЪК

на
допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Директор на Дирекция „Инвестиционна политика и проекти“ в административно звено: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Въз основа на преценката конкурсната комисия реши...

 Прочети повече...


29.05.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От фирма ЕТ„ Боян Ангелов Бончев”
БУЛСТАТ 200053485 Адрес : с.Крумово общ.Аксаково обл.Варна ,тел. 051312412

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциознни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


 

29.05.2015 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ № РЗ - 2500/26.05.2015Г. ПО ЧЛ. 110, АЛ. 4 И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 110, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

РАЗРЕШАВАМ

НА ЕТ„ БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ” (земеделски производител/юридическото лице или ЕТ)
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ    ЕГН 8707019060
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В: С. КРУМОВО, ОБЩ. АКСАКОВО, ОБЛ. ВАРНА ВПИСАН(О) В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 200053485
Прочети повече...


29.05.2015 г.

Желаещите да станат членове на СНЦ "Местна инициативна група Възход" могат да го направят, като попълнят следното ЗАЯВЛЕНИЕ и го подадат в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" №1, ет. 1, стая 111,при Грозданка Стойчева.

 З А Я В Л Е Н И Е за членство в  СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВЪЗХОД”

 


 27.05.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На 31.05 2015 г. от 6.00 до 11.00 и от 18.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на пшеница с препарат/продукт - Ламбада 5 ЕК карантинен срок 35 дни, при доза 60 мл/дка...

Прочети повече...


25.05.2015 г.

 

ОБЯВА


В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал.1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии”(обн.ДВ.бр.25/2003) „АКРАПОВИЧ-20Ю“ ООД, гр. Варна , ЕИК 200958649, уведомява за инвестиционною си намерение за изграждане на рибовьдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) и брегова база за отглеждане и продажба на риба в акваторията на язовир .„Есеница’’ в землището на с. Есенина, община Вълчи дол, област Варна. По-подробна информация за инвестиционното намерение се намира в кметство на община Вълчи дол и РИОСВ-Варна.


 25.05.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски" 53


за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и ачините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...


 


Допълнителна информация