ЗАПОВЕД № 597/23.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявения с Решение от 12.06.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД - 01 - 354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 i.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите ог системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно ог разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

1.1. присъствието на деца, на ученици, на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

1.2. присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. V111.

II. Всички колективни и индивидуални снощни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на месгаза до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на г.VII1.

III. При провеждане иа футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на T.VI11.

IV. Конгресно-конференти мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при условията на t.VIII.

V. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове, и други масови събирания/, могат да се организират и провеждат при заетост на местата от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали. частни обекти, военни клубове и други/, нри условията на t.VIII.

VI. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./. на всички закрити обществени места /лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, и други/, с ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Изключение от задължението за носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./, се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

VII. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

VIII. Дейностите, коиго не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД - 01 - 353 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

ПЕПА ПЕНЧЕВА /пп/

ЗА Кмет на Община Вълчи дол Съгласно Заповед №585/19.06.2020 г.

Допълнителна информация