О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  • Печат

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 -            Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

Ø  ПЕДАГОГ

 Прочети повече...

 Покана;

  Автобиография;