ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

П  О  К  А  Н  А

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.002-0001-С02/21.07.2021 г. към същия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проект № BG06RDNP001-7.002-0001, с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – Училища, сключен между Община Вълчи дол и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., Ви информирам, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 03.08.2021 г.(вторник), когато ще бъде изготвен и Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

 

Церемонията ще се състои в гр. Вълчи дол, пред сградата на СУ „Васил Левски“ от 10:30 часа., с което ще стартира строителството по ДОБФП № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.

 

Проект:„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“

 

Главна цел:С реализацията на проект: Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол, ще бъдат постигнати следните общи и специфични цели: 1) Подобряване на материално-техническата база на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол –строително – монтажни работи, както и подмяната на част от оборудването и обзавеждането, с което ще се повиши интереса на учениците, педагогическия и административен персонал към учебното заведение, като им бъде предоставена възможност за получаване на знания и работна среда в по – достъпна, модерна и уютна среда. 2) Подобряване на образователната среда и повишаване на интереса на населението към предоставяните образователни услуги в община Вълчи дол. 3) Социално – икономическо развитие на община Вълчи дол, чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот Тези специфични целиса в пряка корелация с общата цел за социално – икономическо развитие на селските райони чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот.

Бенефициент: Община Вълчи дол

 

Обща стойност: 902 900,43 лв., от които 767 465,37лв. европейско съфинансиране и 135 435,06лв. национално съфинансиране.

 

Начало:09.03.2020 г.

 

Край: 09.03.2023 г.

 

Изпълнител СМР:„БГ ЛЕНД-КО“ АД

Проектант и АН: „НЮАРХ“ ООД

СН:„СТРОЙНАДЗОР“ ООД         

 

 

С уважение,

 

ПЕПА ПЕНЧЕВА

Вр. И. Д. КметнаОбщинаВълчи дол,

съгласно Решение №573/16.06.2021 г. на ОбС Вълчи дол

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 Проект„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването илиразширяването на всичкивидове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

П  О  К  А  Н  А

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.002-0001-С02/21.07.2021 г. към същия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проект № BG06RDNP001-7.002-0001, с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“

Прочети повече...

 

за участие в събеседване/интервю, във връзка с утвърдена Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

             УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, подали документи за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че събеседване/интервю с кандидатите подали документи за „Социален асистент“, за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол    ще се проведе на 28.07.2021 г. от 10:30 часа в гр. Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1 –  в сградата на Община Вълчи дол, ет.1, зала „Заседателна“.

 

На 28.07.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол – заседателна зала, ет.1, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. юли 2021г.

 

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

        На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, както и чл.34, ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Община Вълчи дол отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година. Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

Материалите за обсъждане са  публикувани на официалния сайт на Община Вълчи дол.

Обсъждането ще се проведе на  16.07.2021г. в заседателната зала, в сградата на Общинска администрация - гр.Вълчи дол, от 10:00 часа. На електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 14.07.2021г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

Доклад и приложения;

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ,

Уведомяваме Ви, че външен бар „Горска барака”, намиращ се в Спортен комплекс „Петко Сираков” – град Вълчи дол няма да работи на 10.07.2021 година и 11.07.2021 година.

На Ваше разположение остава откритият басейн в комплекса, с обичайно работно време – от 11:00 до 19:00 часа.

Общинска администрация – Вълчи дол

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ,

ПОРАДИ ЛОШИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ СЕ НАЛАГА ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПРАЗНИЦИ НА МИГ ВЪЗХОД”.

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 ЮЛИ 2021 ГОДИНА /СРЯДА/ ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ.

ПРОГРАМАТА ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

от

Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция „Земеделие”-Варна

 

На основание чл.4, ал.З от Наредба № 8121 з-968/l 0.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи Ви уведомяваме, че след проведения последен етап на обследване на основните есенни култури в област Варна, експертните комисии определиха фенологичната фаза на развитие на есенниците, както следва:

- пшеница - фф„млечна зрялост” към фф„восъчна зрялост”
- ечемик - фф „начало на восъчна зрялост” към фф „край на восъчна
зрялост”
- маслодайна зимна рапица - фф”восъчна зрялост” до „пълна зрялост“


Прогнозно начало на жътвата на:

Ечемик - от 01 юли;
Пшеница - след 15 юли
Рапица - след 20 юли.

След получаване на това уведомление е необходимо от Вас да се предприемат мерки за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

ДВ/ГДАР

 

Additional information