Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ

От 26.08.2019 г. Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма за личната помощ


КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31.12.20120 г. ползвателите на личната помощ са:


>> Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
>> Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
>> Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Прочети повече...

Длъжностна характеристика „Личен асистент“;

Процедура за подбор на асистенти по реда на Закона за личната помощ“;

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ;

Формуляр за индивидуална оценка от събеседване;

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

 

ПОКАНА

 

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

Прочети повече...

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020...

Прочети повече...

Автобиография.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидата за предоставяне на услугата: „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Логопед) по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея”...

Прочети повече...

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Определя дата, място и час за провеждане на интервю с допуснатия кандидат за ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ за извършване на супервизия на работещите по проекта, чрез провеждане на конкурс

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата и час за провеждане на интервюто – 05.08.2019 г. от 10:00 часа.

Място за провеждане на интервюто – град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, сградата на общинска администрация, етаж първи, Заседателна зала.

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол -  www.valchidol-bg.com.

Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община Вълчи дол, пред сградата на общинска администрация Вълчи дол.

 

Нина Белева — Ръководител проект                       

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ПСИХОЛОГ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУПЕРВИЗИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ обявява ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ

за извършване на супервизия на работещите по проекта

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020...

Прочети повече...

  Декларация;

Заявление.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация