Филтър
 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

   На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.

   1. Обявявам конкурс за три работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Местни данъци, такси и неданъчни приходи“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“ -1 щатна бройка.

  Прочети повече...

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.


  1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Главен юрисконсулт – 1 щатна бройка.

  2. Кратко описание на длъжността...

  Прочети повече...

   

 • П О К А Н А

  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2017 ГОДИНА  

          На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

      Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

      Обсъждането ще се проведе на 05.01.2017г. от 14.00часа в заседателната  зала на  общината. 

   Доклад и приложения;

 • Покана

 • ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА

  На един от най-хубавите празници – Никулден, на фона на празнична заря, запалихме светлините на коледната елха в град Вълчи дол и си пожелахме щастливи Коледни и Новогодишни празници, здраве, благополучие и топлина в семействата ни през настъпващата 2017 година.

  Специални благодарности на Духов оркестър – град Добрич, с диригент Стоян Монов и на женска певческа група „Теменуга” при народно читалище „Димитър Благоев” – град Вълчи дол, които ни заредиха с неповторими емоции и коледно настроение!

  А Дядо Коледа зарадва и всички малчугани с вкусни лакомства…

  Виж снимки...

  http://www.youtube.com/watch?v=w3I_InQEXH0

   

 • Дарителска кампания

 • Нова година

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТАНТ

  Кратко описание на проект: ВС05М90Р001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот “

  Обща цел (цели): Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата. Специфични цели:

  1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване...

  описание;

  заявление;

  CV.

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТАНТ (2)

  Кратко описание на проект: ВС05М90Р001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот “

  Обща цел (цели): Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата. Специфични цели:

  1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване...

  описание;

  заявление;

  CV.

   

 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   

      На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.

      Със заседанието стартира и изпълнението на проект  на МИГ“Възход“  по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

      СНЦ „МИГ - Възход“ се учредява през 2010г. след проведени множество съвместни срещи, конференции, семинари и обучения на представители на местната власт , бизнеса и гражданското общество от Общините Ветрино, Провадия и Вълчи дол, с цел подготовка на местните общности за устойчиво развитие на територията на общините Ветрино, Провадия, Вълчи дол.

      Развитието на местния капацитет за устойчиво развитие на територията на СНЦ“МИГ – Възход“ стартира преди 5 години с широко обществено участие, пълноценно включване на всички заинтересовани страни и мотивация на публичния сектор да прилагат подхода Лидер.

   

      Актуализирането на партньорството/състава на МИГ с привличане на нови участници осигури възможност на сдружението за успешна и активна дейност по разработване и изпълнение на нова Стратегия за местно развитие за територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.

      С оглед успешното реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, устойчивото развитие на МИГ и повишаване капацитета на територията на трите общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, в бъдещата Стратегия за местно развитие, която МИГ ще разработи се предвижда пропорционално на брой население и големина на територията разпределение на мерки за финансиране на проекти и средства за инвестиции в отделните сектори.Това ще гарантира балансирано прилагане на интервенциите и постигане на реално планиране съгласно нуждите на общините, включени в територията на МИГ.

      Територията на МИГ“ Възход“ включва три общини с общо 57 населени места и население от 36 358 жители, което е предпоставка за добър капацитет при изпълнение на Стратегия за местно развитие, ориентирана към повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението. С прилагането на подхода ВОМР, МИГ „Възход“ ще работи и за постигане на целите на ПРСР цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от ЕЗФРСР:

   -Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

      -Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

      -Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

      -Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

      Местната власт, представителите на бизнеса и неправителствения сектор декларираха силна мотивация и ангажираност за успешна реализация на дейностите по проект Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие”.

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД”

   

  На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

  На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

  На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол,

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход» с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 07.12.2015г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на 22.12.2015г. / вторник/ от 15.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния дневен ред:

   

  ·           Първа точка:Регистрация и получаване на материали по Дневния ред.

   

  ·         Втора точка : Проверка на Кворум от квесторите и  избор на Председател  и протоколчик  на Общото събрание.

   

  ·         Трета точка: Приемане на нови членове на Общо събрание съгласно постъпили молби.

  -докладва: представител на Сдружението.

   

  ·         Четвърта точка: Вземане на Решение за освобождаване на Председателя на УС на МИГ от длъжност съгласно Чл.42 от Устава на МИГ поради възникнали обективно измерими обстоятелства.

  -докладва: представител на Ус на МИГ

   

  ·         Пета точка: Обсъждане и избиране на Председател на УС на МИГ съгласно Чл.42 от Устава на МИГ

  -докладва: представител на УС на МИГ

   

  ·         Шеста точка: Представяне на одобрен проект на МИГ по подмярка 19.1. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

  -докладва: водещ експерт

   

  ·         Седма точка: Събиране на членски внос:

   -касиер на сдружението

   

  ·         Осма точка: Други

   

   

  ОЧАКВАМЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ“МИГ ВЪЗХОД“ ,

   ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

  НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ!

   

   

  С уважение,

   

  УС на МИГ“Възход“

   

   

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход» с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 07.12.2015г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на 22.12.2015г. / вторник/ от 15.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния дневен ред...

  Прочети повече...

   

 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   

      На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.

      Със заседанието стартира и изпълнението на проект  на МИГ“Възход“  по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

    Прочети повече...

   

 • СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

   

      На 14.12.2015г. стартира приемът на заявления за подбор на потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

      По проекта ще се предоставят грижи в домашна среда за 75 лица.

      Общата стойност на проекта е 487 387,21 лева, а продължителността му е 20 месеца- до юни 2017г. 

  Целева група по проекта:

      Хора с трайни увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

   

  Необходими документи:

  ·        За кандидат - потребители:

  1.     Заявление по образец

  2.     Медицински документ, отразяващ текущото състояние на кандидат потребителя;

  3.     Документ за самоличност (за справка)

  4.     Декларации по образец

  ·        За кандидати желаещи да предоставят социалната услуга:

  1.     Заявление по образец

  2.     Автобиография

  3.     Диплома за завършено образование

  4.     Копие на трудова книжка

  5.     Документ за самоличност (за справка)

  6.     Декларация по образец

  7.     Копия на сертификати за преминати обучения

   

      Документи се подават до 16:30 часа на 23.12.2015г. в сградата на общинска администрация град Вълчи дол, ет. 2, стая 210.

  Изтегли приложения.

 • СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

       

  На 14.12.2015г. стартира приемът на заявления за подбор на потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  Прочети повече... Изтегли приложения.

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  OБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент по проект Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, които ще бъдат наети за извършване на експертна дейност, свързана с целевата група/приемни семейства/.

   

  І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

   

              Основни функции:

   

  1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
  2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа”и ги прилага в работата с приемните семейства.
  3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
  4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
  5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за взаимопомощ.
  6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”-Вълчи дол.
  7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства.
  8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
  9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
  10. Участва при провеждане на екипни срещи.
  11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
  12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

   

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

   

  1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
  2. Професионален опит – доказан професионален опит в дейности по закрила на детето. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
  3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

   

  Специфични изисквания:

   

  1. Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.
  2. Опит при работа в екип.

   

  Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

  Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Приеми ме 2015”, финансиран със средства от Европейски социален фонд.

   

  ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

   

  1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

  • Писмено заявление за кандидатстване.
  • Автобиография  по образец.
  • Декларация по образец.
  • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

  2.      Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Вълчи дол, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 11.01.2016г.,  включително – 17.00 часа, стая 210 - за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна лини BG05M9OP001-2.003.

  3.      Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, в която участват представител на Дирекция “Социално подпомагане” и членовете на Екипа за управление на общинско ниво по проекта.

  4.      Подборът протича в два етапа:

  ·         Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

  ·         Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

   

              До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

   

  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол до 11.01.2016г.

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

  Кметът на община Вълчи дол сключва трудов договор с класираните кандидати.

   

  III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

   

              ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ

        OБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент по проект Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, които ще бъдат наети за извършване на експертна дейност, свързана с целевата група/приемни семейства/.

  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

   

  10.12.2015Г.- 11:00 ЧАСА

  ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   

 • СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА ГРЕЙНАХА И В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

   

        Под звуците на коледни песни, придружени от празнична заря, кметът на община Вълчи дол, Тошко Янев, запали тази вечер светлините на градската коледна елха. „Уважаеми жители на град Вълчи дол, уважаеми гости, уважаеми съграждани, особено ми е приятно да ви приветствам с настъпващите най-светли християнски празници – Коледа и Нова година. Постарахме се с администрацията да създадем коледен дух и празнично настроение, за да се чувстват децата щастливи! Благодаря на участниците в нашето тържество по повод настъпващите празници! Желая на всички много радост, много усмивки през новата година и по-добри поводи да се събираме заедно. Благодаря на всички от сърце! Желая на всички вас и на вашите семейства много щастие, много здраве през новата година и администрацията да се стяга още по-здраво, за да можем да бъдем полезни на всички ви!“  - приветства присъстващите кметът.

        За коледното настроение, с невероятните си изпълнения, допринесоха и изпълнителите от мъжка вокална група „Родолюбие“ и женска певческа група „Теменуга“ при народно читалище „Димитър Благоев“ – град Вълчи дол.


         Събитието се превърна и в празник за малчуганите.
  Те получиха подаръци от Дядо Коледа, който бе дошъл специално за празничното събитие.

 • СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА ГРЕЙНАХА И В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

   

        Под звуците на коледни песни, придружени от празнична заря, кметът на община Вълчи дол, Тошко Янев, запали тази вечер светлините на градската коледна елха. „Уважаеми жители на град Вълчи дол, уважаеми гости, уважаеми съграждани, особено ми е приятно да ви приветствам с настъпващите най-светли християнски празници – Коледа и Нова година. Постарахме се с администрацията да създадем коледен дух и празнично настроение...

   Прочети повече...

 • Покана

 • Обявление

  Във връзка с изпълнение на дейностите по  Проект BG05M9OP001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот“ на община Вълчи дол, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ По процедура...

  Прочети повече...

 • БАБА ЙОРДАНКА ОТ СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ ПРАЗНУВА 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

       На 1 декември Йорданка Пеева Николова от село Червенци, община Вълчи дол отбеляза своя вековен юбилей.

        Баба Йорданка получи букет и торта от ръководството на Община Вълчи дол, връчени й от зам.-кмета – Мерткан Ибрямов и секретаря на общината – Костадинка Петкова. Кметът на Вълчи дол, Тошко Янев, нямаше възможност лично да присъства на празничното събитие, но изпрати поздравителен адрес до рожденичката: „Уважаема госпожо Николова, Честит 100-годишен юбилей! В деня на забележителната Ви годишнина приемете моите поздравления – от все сърце и със синовно уважение! Позволете ми да засвидетелствам своето уважение към Вашия достоен жизнен път, изпълнен с отговорност и всеотдайност към обществото и семейството! Желая Ви още дълги години да се радвате на обичта и уважението на своите близки, приятели и роднини, защото именно тези непреходни ценности, а не броят на отлетелите години са истинското мерило за човешкия живот! Пожелавам Ви здраве и бодър дух!“

        Много близки, приятели и  роднини бе събрала в дома си баба Йорданка. Всички бяха дошли да я поздравят и да изкажат своето уважение и възхищение към достойния живот на жената, която след смъртта на съпруга си, през 1966 година, отглежда сама двете си деца – Желязка и Иван.

        „Баба Йорданка е пример за всички нас със своето дълголетие, трудолюбие и упоритост. Тя е изключително всеотдаен и щедър човек“ – разказа Росица Калчева, художествен ръководител на женска певческа група „Наниз“ към пенсионерския клуб в село Червенци.

        Събралите се гости юбилярката поздрави с две песни – „Жив е той, жив е“ и „Шуми Марица“, а за рождения си ден си пожела само едно – „живот и здраве“.

        Йорданка Николова е майка на 2 деца, баба на 4 внуци и прабаба на 7 правнуци. Тя е вторият жител на община Вълчи дол, достигнал достопочтеното столетие през 2015 година.

   

 • БАБА ЙОРДАНКА ОТ СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ ПРАЗНУВА 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

       На 1 декември Йорданка Пеева Николова от село Червенци, община Вълчи дол отбеляза своя вековен юбилей.

        Баба Йорданка получи букет и торта от ръководството на Община Вълчи дол, връчени й от зам.-кмета – Мерткан Ибрямов и секретаря на общината – Костадинка Петкова. Кметът на Вълчи дол, Тошко Янев, нямаше възможност лично да присъства на празничното събитие, но изпрати поздравителен адрес до рожденичката: „Уважаема госпожо Николова, Честит 100-годишен юбилей! В деня на забележителната Ви годишнина приемете моите поздравления – от все сърце и със синовно уважение!

  Прочети повече...

 • ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

  Във връзка с изпълнението на дейности по проект  „Подкрепи ме, за да успея”, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-52/06.06.2012г. Община Вълчи дол отправя настоящата покана за представяне на оферта с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за кабинети към общностен център за деца и семейства  по проект „Подкрепи ме, за да успея“- Община Вълчи дол“...

    Прочети повече...

 • Бюджет (архив)

  Докладна  записка от инж. Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане бюджета на Община Вълчи дол за 2014 година. Прочети... 

  Справка за разпределение на субсидията за 2014 година по читалища. Прочети...

   Приложения към Бюджет 2014. Прочети...

  Бюджет за 2013;

   

   

   

 • Месечни отчети (2014 г.)

   На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/11.02.2014 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

  От 01.01 до 31.12;

  От 01.01 до 30.11;

  От 01.01 до 31.10;

  От 01.01 до 31.09;

  От 01.01 до 30.08;

  От 01.01 до 31.07;

  От 01.01 до 30.06;

  От 01.01 до 31.05;

  От 01.01 до 30.04 ;

  От 01.01 до 31.03;

  От 01.01 до 28.02;

  От 01.01 до 31.01;


 • Месечни отчети, архив (2015 г.)

   На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/2015 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

   

  От 01.12 до 31.12;

  От 01.11 до 30.11;

  От 01.10 до 31.10;

  От 01.09 до 30.09;

  От 01.08 до 31.08;

  От 01.07 до 31.07;

  От 01.06 до 30.06;

  От 01.05 до 31.05;

  От 01.04 до 30.04;

  От 01.03 до 31.03;

  От 01.02 до 28.02;

  От 01.01 до 31.01;

 • Покана

 • ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

  В навечерието на Коледните и Новогодишни празници жителите на град Вълчи дол се сдобиха с дългоочаквана нова услуга -  нова придобивка в областта на здравеопазването и социалната политика. Варненското здравно заведение  ДКЦ I “Св. Климентина” откри филиал, който се помещава  в сградата на поликлиниката.Тържественото откриване се състоя на  19-ти декември, от 14:00 часа, на втория етаж, в сградата на поликлиниката на град Вълчи дол. На него присъстваха кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова, управителят на ДКЦ “Св. Климентина” - д-р Иван Иванов, секретарят на Общината - Таня Ангелова, общински съветници, служители на ОбА - Вълчи дол, част от лекарския екип на здравното заведение. Инициативата се реализира благодарение на подкрепата на цялото общинско ръководство. Новата придобивка е изключително важна, тъй като на място специалисти от здравното заведение два пъти седмично ще провеждат прегледи и консултации. ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което в бъдещoто съвместно сътрудничество с Община Вълчи дол и, съгласно поставените изисквания, се ангажира да осигури екип от лекари-специалисти, които ще работят по график - два пъти в седмицата. На ротационен принцип, и съобразно нуждите на жителите, в ремонтираните кабинети в сградата на поликлиниката в гр. Вълчи дол ще преглеждат медицински специалисти по 22 специалности. На разположение на личните лекари и пациентите ще функционират клинична лаборатория и кабинет за  физиотерапия и рехабилитация. Приоритет ще бъде закупуване на апаратура за рентгенова диагностика. Между Община Вълчи дол и ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД бе подписан договор, след публично оповестен конкурс, изпълнението на който ще осигури висококачествена медицинска помощ на жителите на община Вълчи дол.

 • ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   Уважаеми съграждани,

  Щастлива съм в навечерието на новогодишната нощ да отправя към всички вас своите най - сърдечни поздравления! Нека сиянието на празничните дни ни донесе здраве, успех и вяра в бъднините! Нека Коледната звезда да огрява верния път във всяко едно начинание, щом в него гори искрата на добротата и разбирателството, на толерантността! Защото всеки труд в полза на обществото прави съвместния ни живот по-добър, осмислен от европейското ни настояще и бъдеще! Успехите винаги ще ни съпътстват, ако и занапред имаме амбицията, волята и смелостта да ги постигнем. Прочети повече...

   

   

  Броейки последните минути от старата година, очакванията ни са свързани с надежда за по-добър живот на всеки, за повече успех и радост във всяко семейство, благоденствие във всеки дом. Нека здравето и късмета бъдат ваши спътници, а сърцето и умът - ваши съветници! Да си пожелаем достойно бъдеще за Община Вълчи дол, пазейки вярата в утрешния ден и носейки ясното съзнание, че просперитета ú е в нашите ръце! С всеки изминал ден през предстоящата година да се раждат нови надежди, да запазим ценностите на града и селата ни и с още по-високо самочувствие да носим в себе си желанието за по-добро бъдеще!


  Благодаря на всички, които с труда си допринасят за просперитета на общината и се надявам, че и през следващата година ще успеем да сбъднем значителна част от надеждите си за честити дни.


  Нека посрещнем Новата 2014 година с надежда и вяра в благоденствието на нашата община, с усмивка и топлина в сърцата ни, а да получим като отплата здраве, радост, щастие и много късмет!

   

  Да си пожелаем заедно повече стабилност и сигурност, повече човечност и добродушие! Убедена съм, че ако работим в съгласие, ще постигнем и най-смелите си мечти за нашите любими град и община Вълчи дол. Нека имаме достатъчно вяра и мъдрост да го направим!

  Да не забравяме народната мъдрост  „Дето има съгласие, там и Бог помага”.

  Нека има мир и разбирателство във всеки дом!

  ПОЖЕЛАВАМ ВИ УСПЕШНА НОВА ГОДИНА,

  ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЛА И ДАРЕНА СЪС ЗДРАВЕ!

  ДА Е МИРНА, СИЛНА И ЩЕДРА НОВАТА 2014 ГОДИНА!

  Инж. Пенка Йорданова
  КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 • ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ...

   Уважаеми съграждани,

  Щастлива съм в навечерието на новогодишната нощ да отправя към всички вас своите най - сърдечни поздравления! Нека сиянието на празничните дни ни донесе здраве, успех и вяра в бъднините! Нека Коледната звезда да огрява верния път във всяко едно начинание, щом в него гори искрата на добротата и разбирателството, на толерантността! Защото всеки труд в полза на обществото прави съвместния ни живот по-добър, осмислен от европейското ни настояще и бъдеще! Успехите винаги ще ни съпътстват, ако и занапред имаме амбицията, волята и смелостта да ги постигнем. Прочети повече...

 • ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ...

  В навечерието на Коледните и Новогодишни празници жителите на град Вълчи дол се сдобиха с дългоочаквана нова услуга -  нова придобивка в областта на здравеопазването и социалната политика. Варненското здравно заведение  ДКЦ I “Св. Климентина” откри филиал, който се помещава  в сградата на поликлиниката.Тържественото откриване се състоя на  19-ти декември, от 14:00 часа, на втория етаж, в сградата на поликлиниката на град Вълчи дол.... Прочети повече...

 • ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ.

  ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ
  ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
  ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ

  От 22 ноември Община Вълчи дол пусна модерна услуга за жителите си. Хората
  вече могат да плащат автоматично местните данъци и такси от всяка една
  точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят
  чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва само със съобщаване на
  ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите.

  Таксата за плащане от каса на ИЗИПЕЙ е минимална - от 1 до 5 лева в
  зависимост от дължимите суми. Само 0.40 лв. за транзакция е таксата за
  плащане през интернет (ePay) без оглед на дължимото.

  По новия начин на плащане не е необходимо да се носят и представят
  печатните съобщения или да се попълват каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ
  към момента има 2 284 каси и офиси в цяла България. ИЗИПЕЙ има 1 каса и
  във Вълчи дол. Тя се намира на пл. "Освобождение" №1

  В нея хората освен да платят битовите сметки,
  да извършат плащания към държавни институции, Съд, КАТ и МВР, да заредят
  ваучери за мобилни телефони, да получат или изпратят пари, вече могат да
  плащат данъците и към своята община, и към други общини в страната, където
  имат свои имоти.

  Подробна информация, къде се намират всички каси на ИЗИПЕЙ в България,
  може да видите ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list

  Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно
  хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести
  време,нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Услугата
  е безвъзмездна за Общината. Тя стана възможна след като
  кметът на Вълчи дол г-жа Пенка Йорданова подписа договор за предлагането й
  с
  дружествата ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така Вълчи дол стана третата поред община от
  област
  Варна, която внедри модерно и европейско
  обслужване за жителите си и подобри събираемостта от местни приходи.

  Облекчаване на административните услуги, снижване на цените им,
  предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и
  приближването на администрацията до тях са едни от основните приоритети в
  работата на кметския екип.
 • ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2014 г.

  На основание чл.84, ал. 1 и  ал.2  Закона за публичните финанси кметът на община Вълчи дол кани всички граждани на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  на проекта на бюджет за 2014 г. .

  Обсъждането ще се състои в гр. Вълчи дол  на 19.12.2013 г.от 10 часа в заседателната зала на общината.

 • ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Извършване на застрахователни услуги по обособени позиции"

 • Заповед №995 / 29.10.2013

  Заповед №995 / 29.10.2013 относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2014 година. Прочети повече...

 • Покана за Коледен концерт

  Уважаеми съграждани,
  заповядайте на Коледен концерт, който ще се състои на 12-ти декември /четвъртък/ 2013 година от 17:00 часа в голямата зала на Народно читалище
  “Димитър Благоев-1907” - град Вълчи дол! Прочети повече...

Допълнителна информация