О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

Ø                               ЛОГОПЕД                             Покана           Автобиография

                     РЕХАБИЛИТАТОР               Покана           Автобиография

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 08.11.2019г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол...


Прочети повече...

 

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.10.2019г. съгласно заповед № 1144/11.10.2019г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „ Подкрепи ме, за да успея ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси "...

Прочети повече...

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

2.      Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здраветочрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

Ø  ЛОГОПЕД                      Покана;    Автобиография;

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР         Покана;    Автобиография;

Ø  МЕДИАТОР                    Покана;    Автобиография;

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 25.10.2019г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оbа_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

·           Събеседване;

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

     

Списък на класираните кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 Прочети повече...

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.10.2019г. от  10:30 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1 Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. октомври 2019г.

 

Ново специализирано оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол

На 09.10.2019 се сдоби с ново кухненско оборудване по проект  „Закупуване на специализирано кухненско  оборудване за кухнята на Домашен социален патронаж  гр. Вълчи дол „   финансиран от Фонд „Социална закрила „

Прочети повече...

 


ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Определя дата, място и час за провеждане на интервю с допуснатия кандидат за ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата и час за провеждане на интервюто – 08.10.2019 г. от 10:00 часа.

Място за провеждане на интервюто – град Вълчи дол, площад „Христо Ботев” №1, сградата на общинска администрация, етаж първи, Заседателна зала.

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати е обявен на интернет страницата на Община Вълчи дол -  www.valchidol-bg.com.

Списъкът и настоящата обява са обявени и на информационното табло на Община Вълчи дол, пред сградата на общинска администрация Вълчи дол.

 

Нина Белева — Ръководител проект      

Списък на допуснатите кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Допълнителна информация