ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Въввръзка с проектнаСНЦ“МИГ-Възход“ поподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности” намярка „Воденоотобщноститеместноразвитие’' поПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 - 2020 г. (ПРСР),

подкрепенаотЕвропейскияземеделскифондзаразвитиенаселскитерайони (ЕЗФРСР)
КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Прочети повече...

 

Допълнителна информация