СПИСЪК

   на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №1036 от 01.12.2017 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ – една щатна бройка към Общинска администрация Вълчи дол.

      В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 18.12.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 1037 от 01.12.2017 г. на Кмета на Община Вълчи дол,

     за длъжността се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

            1. Нина Георгиева Белева

            2. Дарко Янакиев Георгиев

     Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 28.12.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация- Вълчи дол, на адрес - пл.“Христо Ботев“ №1, ет.1.

     С кандидатите издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата - 28.12.2017 г. в Заседателната зала на Общинска администрация - Вълчи дол,  на адрес -  пл.“Христо Ботев“ №1, ет.1 от 14:00 часа.

 

МЕРТКАН ИБРЯМОВ  /п/

Заместник кмет на Община Вълчи дол и

Председател на Конкурсната комисия

18.12.2017 г.

 

Допълнителна информация