УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

 Общинска администрация – Вълчи дол уведомява всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

 При непогасяване на дължимите суми, включително и с лихвите, до датата на плащане, Община Вълчи дол има пълното основание да предприеме следните мерки:

·     Да постави на видно място в община Вълчи дол съобщение за Вас като длъжник, неплатил задълженията си.

·     Да разгласи чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване името Ви, като длъжник с неуредени публични общински задължения.

 Община Вълчи дол се надява на Вашето разбиране и разчита, че няма да се стигне до прилагане на посочените мерки.

 Внимание:

 Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

 

Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

IBAN: BG84STSA93008401927700;

BICSTSABGSF.

Допълнителна информация