СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.01.2020г., в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол, „Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината .

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Вълчи дол има удоволствието да ви съобщи, че можете да заявявате услуги по електронен път.

За целта е необходимо да имате регистрация на сайта на ДАЕУ и да се идентифицирате посредством електронен подпис, след което ще имате достъп до съответния вид административна услуга. Това ви гарантира „високо“ ниво на осигуреност (в съответствие с чл.8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. за електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги при електронни трансакции ва вътрешния пазар).

 

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

срок за подаване на документи - от 16.01.2020 г. до 21.01.2020 г. включително.

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

I. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

1.      Социален работник, на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.

1.1.     Основни функции:

-                     Оценяване на потребностите на потребителите;

-                     Контрол върху дейността на сътрудниците социални дейности;

-                     Води необходимата документация и отчетност – график за работата на сътрудниците социални дейности и други изискуеми документи по проекта.

-          Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

1.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 

                      минимални изисквания за заемане на длъжността :

-                       Да не са осъждани;

-                      Образователна степен – висше, бакалавър, професионален бакалавър;

-                      Професионална област на специалността, по която е придобито образованието-Специалности от област социални, стопански и правни науки с професионално направление – социални дейности.

-                       Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;

-                       Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

-                       Допълнителни квалификации са предимство.

 специфични изисквания:

-                       Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-                       Умения за работа в екип.

II.      РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

2.1.     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-                      писмено заявление за участие – по образец;

-                      лична карта (за справка);

-                      служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-                      служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);

-                      документ за завършено образование;

-                      копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;

-                      декларация за обработка на лични данни -по образец;

-                      други документи.

2.2.                     Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

2.3.                    Подборът протича в два етапа:

1.         проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;

2.         Интервю, с цел да установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Вълчи дол www.valchidol-bg.com, както и на информационното табло на Община Вълчи дол, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на сайта на община Вълчи дол и на информационното табло на общината.

За допълнителна информация:

Нина Белева — Ръководител проект

 

Декларация;

Заявление.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ПОКАНА ЗА ПУБАИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

 На основание чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и редя за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол

Кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Вълчи дол за 2020 година

Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020г. от Ю.ООчаса в заседателната зала на общината.
Дата: 14.01.2020г. Гр. Вълчи дол

Приложения;

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК (2)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

Допълнителна информация