Дейности, които са допустими за изпълнение:

·         дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

·         обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

·         изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

*  По външните сградни ограждащи елементи:

o   подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

o   топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

*  По системите за поддържане на микроклимата:

o   основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

o   изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

o   ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

o   реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

o   ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

o   инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;

o   инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

o   газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата

 

Кои обекти ще се финансират?

  Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Ще се предоставя финансиране до 200 000 евро.

При желание на собствениците да участват в програмата е необходимо да бъдат предприети следните действия:

1. Създаване на сдружение на собствениците по чл.25  от Закон за управление на етажната собственост.

- Собственици трябва да свикат общо събрание, като изготвят и обявят покана с определена дата и дневен ред;

- Провежда се събранието, взема се решение за участие в програмата и се избира управление на сдружението /съставят се протоколи и се попълват декларации по образец/;

- Сдружението се регистрира по БУЛСТАТ

2. В общината се подава се заявление за интерес, придружено от комплект документи;

3. След приемане на документите сдружението се вписва в специален регистър;

4. Сключва се договор между общината и сдружението;

5. Общината сключва договор за финансиране с областния управител и Българска банка за развитие;

6. Общината възлага енергийно обследване, проектиране и строителството по реда на Закон за обществените поръчки;

7. Изпълнение на строителните работи.

 

Допълнителна информация можете да получите от Общинската администрация от  дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”  и на тел. 051313502.

При желание на собствениците ще бъдат проведени събрания за разясняване на въпроси, свързани с програмата.

 

Additional information