ОБЯВА

от 10.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително е отворен втори прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект

BG05M90P001-2.040-0024-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата патронажна грижа. Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга и ще включва комплекс от услуги като:

1.        помощ в дома, която включва социални контакти и др.;

2.       медицински услуги, недублиращи тези предоставяни от НЗОК - мерене на кръвно,

поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;

3. психологическа подкрепа, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот, да изпълняват социално значими роли и да бъдат активно участващи и допринасящи граждани в обществения живот.

 

За ползване на услугата могат да кандидатстват:

1.      Възрастни хора над 65 г.1 с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Вълчи дол;

2.        Хора с увреждания и техните семейства, в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Вълчи дол.

 

Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да получават услугата патронажна грижа, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицински специалист, психолог, социален работник и сътрудник социални дейности.

Екипът за управление и Екипът за изпълнение на проекта ще извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата патронажна грижа.

Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите за потребители в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

 

Декларация лични данни потребители;

 

Декларация ползване социални услуги;

 

Заявление потребител;

1Следва да се има предвид, че „лице над 65 годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване” се разбира лице, навършило 66 годишна възраст.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ОБЯВА

от 10.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително е отворен втори прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект

BG05M90P001-2.040-0024-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата патронажна грижа. Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга и ще включва комплекс от услуги като...

 

 Прочети повече...

 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ПОКАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал. 4 от Закона за Нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение от Общински съвет Вълчи дол за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Вълчи дол.

Мотивите за вземане на решението са публикувани на интернет страницата на Община Вълчи дол - Мотивиран доклад от Кмета на Община Вълчи дол с Изх. № 08-01-1441 /26.11.2019г.
Предложения и становища се приемат в 30 - дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail:    oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в

деловодството на община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“№1, гр. Вълчи дол.

Настоящата обява е публикувана на основание чл. 26, ал.З от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

  Мотивиран доклад.


Публикувана на 26.11.2019г.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

„Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината в периода от 20.01.2020 - 31.01.2020г., в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол. Датата ще бъде уточнена след 10.01.2020 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

Ø                               ЛОГОПЕД                             Покана           Автобиография

                     РЕХАБИЛИТАТОР               Покана           Автобиография

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 08.11.2019г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

План сметка за битови отпадъци 2020

 

26/11/2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

Съгласно чл.62 и чл.66.  от Закон за местните данъци и такси,Общински съвет гр. Вълчи дол следва да определи таксата за битови отпадъци за 2020г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:

в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Вълчи дол за 2020г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2020г. в Община Вълчи дол по населени места .

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Вълчи дол за 2020г. в срок  до 27.12.2019г., 12:00 часа в деловодството на Община Вълчи дол.

Приложения №1,2,3,4,5;

Мотивиран доклад.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол...


Прочети повече...

 

Допълнителна информация